Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Over de beslagvrije voet zijn een groot aantal uitspraken gedaan. De beslagvrije voet is dat deel wat bij een beslag op een inkomstenbron door de gerechtsdeurwaarder niet mag worden ingevorderd, maar aan de schuldenaar moet worden uitbetaald.

  • KvG 29 maart 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:YB0556: In deze zaak oordeelde de Kamer dat de beslaglegger met een wijziging van omstandigheden onverwijld rekening dient te houden. De Kamer was in dezelfde uitspraak van mening dat het begrijpelijk is dat klaagster met terugwerkende kracht hetgeen teveel is ingehouden terugbetaald wil zien, maar dat dit slechts mogelijk is als de gerechtsdeurwaarder de gelden nog onder zich heeft.
  • KvG 22 april 2014, zaaknr. 27.2014 (niet gepubliceerd): In 2014 heeft de Kamer aangegeven dat het inmiddels vaste jurisprudentie is dat de gerechtsdeurwaarder niet meer hoeft terug te betalen dan hij onder zich heeft.  
  • Vrz. Arnhem 1 maart 2012, ECLI:NL:RBARN:2012:BV8597:Dat de gerechtsdeurwaarder niet meer hoeft terug te betalen dan hij onder zich heeft, zoals de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders bepaalde, houdt niet in dat de beslaglegger dat niet hoeft. De voorzieningenrechter van de Rb. Arnhem bepaalde dat al hetgeen op grond van het beslagexploot vanaf de datum van beslaglegging, vermeerderd met de wettelijke rente daarover, door de beslaglegger moest worden terugbetaald.  
  • Ktr. Leiden 27 februari 2002, ECLI:NL:RBSGR:2002:AJ0755 (niet gepubliceerd): De kantonrechter in Leiden oordeelde in 2002 dat ook ingeval van een gehalveerde beslagvrije voet ex artikel 475g lid 2 Rv altijd met terugwerkende kracht gecorrigeerd dient te worden, indien de geëxecuteerde achteraf alsnog de juiste gegevens voor toepassing van een hogere beslagvrije voet aan de gerechtsdeurwaarder aanlevert.
  • Ktr. Heerenveen 14 maart 2012, zaaknr. 371218 CV EXPL i 1-5231 (niet gepubliceerd): Dat de terugbetalingstermijn niet onbegrensd is, bepaalde de kantonrechter in Heerenveen. Deze achtte terugbetaling over een termijn van een jaar in beginsel niet onredelijk. Wel gaf hij aan dat dit van geval tot geval zal moeten worden bekeken. Daarbij kan onder meer van belang zijn of de gerechtsdeurwaarder de uit het beslag ontvangen gelden al dan niet reeds aan de schuldeiser(s) heeft afgedragen. Ook het handelen van de beslagene zelf speelt een rol.
  • KvG 24 februari 2015, ECLI:NL:TGDKG:2015:48: Geeft de gerechtsdeurwaarder aan dat hij hetgeen teveel is ingehouden niet meer onder zich heeft, dan dient hij daarbij wel enig inzicht te geven in de omvang van de afgedragen bedragen en de tijdstippen waarop dit is gebeurd.
  • Hoge Raad 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3068: De Hoge Raad oordeelde in dit arrest dat de jaarlijkse uitbetaling van het vakantiegeld dient te worden gelijkgesteld aan twaalf nabetalingen die ieder moeten worden toegerekend aan de maand waarin het desbetreffende gedeelte van het vakantiegeld is opgebouwd, en wel- teneinde aan de strekking van de beslagvrije voet recht te doen - ongeacht of in die maanden het beslag al lag.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen