Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Artikel 1 van de Verzamelspoedwet COVID-19, maakt het mogelijk dat de uitwisseling van te ondertekenen papieren documenten, zoals exploten, zonder fysiek contact kan plaatsvinden. Hiertoe is bepaald dat voor de toepassing van artikel 47, eerste lid, derde volzin, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van een feitelijke onmogelijkheid om aan een van de in artikel 46, eerste lid, van dat wetboek bedoelde personen afschrift te laten, steeds sprake is zolang de richtlijnen van het RIVM voorschrijven dat personen afstand houden wegens besmettingsgevaar met COVID-19.

In dit ontwerpbesluit wordt onder meer geregeld dat het tijdstip van verval van dit artikel wordt  vastgesteld op 1 oktober 2021. De voorhangproceure beslaat dertig dagen, gerekend vanaf 13 juli jl..
 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen