Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen deelden we als KBvG onze visie op de aanpak van wanbetaling, schulden en schuldhulp in de position paper ‘Schulden in perspectief’. De afgelopen maanden zijn we hierover ook in gesprek gegaan met diverse ketenpartners. We merken dat er veel waardering is voor ons verhaal, en bereidheid om samen op te trekken voor betere oplossingen.

Als gerechtsdeurwaarders zien we dat ons vak verandert, en met name ook de omgeving waarin we dat vak uitoefenen. We hebben het er vaak met onze leden over. Als KBvG zetten we ons ervoor in dat wet- en regelgeving waar dat nodig is wordt aangepast aan de realiteit van vandaag. Tegelijk ontwikkelen we ook ideeën voor de toekomst. Waar beweegt ons ambt naartoe? Wat vraagt de samenleving daarin van ons? En wat hebben wij daarvoor nodig van de overheid? 

Veel waardering
In onze position paper deelden we veel van onze ideeën voor het eerst met de buitenwereld: pers, politiek en ketenpartners. Ons doel daarmee is om oplossingen aan te dragen die de hele invorderings- en schuldenketen ten goede komen. In de gesprekken die we hierover de afgelopen maanden voerden met ketenpartners merkten we dat er veel waardering is voor ons verhaal. “Een ontzettend duidelijk verhaal”, wordt vaak gezegd. En: “Wat goed dat jullie niet alleen kijken naar invordering, maar ook oog hebben voor de hele breedte van de keten: van goede toegang tot het recht en impact van wanbetaling op ondernemers tot effectieve schuldhulpverlening en maatwerk in de tenuitvoerlegging.”

Transparantie van vermogen
Ook inhoudelijk is er overwegend veel enthousiasme over hoe we een beter functionerende keten voor ons zien. Onze oproep tot meer transparantie van vermogen bijvoorbeeld wordt door veel partijen herkend als urgent. Het is belangrijk om goed onderscheid te kunnen maken tussen wie niet kan en wie niet wil betalen. En dat de gerechtsdeurwaarder daarin vanuit zijn onafhankelijke positie midden tussen de partijen een centrale rol zou moeten spelen, ligt voor velen wel voor de hand. Onder welke voorwaarden die transparantie kan worden geregeld, zal nog moeten blijken. Maar enkel een beroep op de privacy om deze ontwikkeling tegen te houden, volstaat niet meer: daarvoor is het maatschappelijke belang te groot. Het gaat ons er uiteindelijk om dat we met beter maatwerk verstopt vermogen weten te achterhalen en zinloze handelingen voorkomen bij mensen met problematische schulden. 

Sociale taakopvatting
Ook onze visie met betrekking tot de sociale taakopvatting van gerechtsdeurwaarders kan rekenen op veel bijval. Dat is mooi natuurlijk, maar daarmee zijn we er nog lang niet. Want als gerechtsdeurwaarders doen we al heel veel om beslag en ontruiming te voorkomen, zonder dat we daar nu voor worden beloond. We proberen om er zo veel mogelijk in minnelijke sfeer uit te komen, en verwijzen actief door naar de schuldhulpverlening wanneer we daar aanleiding toe zien. Daarmee kunnen we soms hoge kosten voorkomen, ook voor de samenleving als geheel. Er is nog wel een weg te gaan om de waardering voor dit werk om te zetten in een regeling die gerechtsdeurwaarders ook in de portemonnee hiertoe stimuleert. 

Samen optrekken
Er zijn dus al best veel raakvlakken als het om de inhoud van onze position paper gaat. Maar natuurlijk zijn we het niet altijd met elkaar eens als ketenpartners. Sommige ideeën vindt men wat te kort door de bocht en hebben een nuancering nodig. Maar het valt me op dat ook bij de kritische kanttekeningen de houding constructief is. We merken dat onze ketenpartners nadrukkelijk de deur openzetten om samen op te trekken bij het realiseren van verbeteringen in de hele keten. Het wordt ook enorm gewaardeerd dat wij zelf nu het initiatief daarvoor hebben genomen. De komende periode zullen we op basis van deze gesprekken verder bepalen op welke terreinen we met anderen zaken kunnen verbeteren en waar we gezamenlijk voorstellen kunnen doen aan de politiek. 

Beter perspectief
Als KBvG zijn en blijven we ervan overtuigd dat de aanpak rond wanbetaling, schulden en schuldhulp nog veel effectiever, duurzamer en meer maatschappelijk verantwoord kan. Het zou fantastisch zijn wanneer het de komende jaren lukt om een aantal van onze ideeën te realiseren, in het belang van alle betrokkenen. Niet in de laatste plaats die van schuldeisers en mensen met problematische schulden. Door samen met onze ketenpartners op te trekken, kunnen we zorgen voor een beter perspectief voor alle betrokkenen én voor de samenleving als geheel. Daarvan ben ik overtuigd. 
 schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen