Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De Gerechtsdeurwaardersverordening is per vandaag in werking getreden en daarmee zijn de eerdere verordeningen vervallen.

De beroepsorganisatie heeft op grond van de Gerechtsdeurwaarderswet de mogelijkheid om zelf verordeningen vast te stellen: regelgeving die uitsluitend de leden van de KBvG bindt. In 2022 hebben de ledenraad en het bestuur van de KBvG het gehele bestand van KBvG-regelgeving tegen het licht gehouden en – in termen van de effectiviteit, de consistentie en de volledigheid daarvan – in onderlinge samenhang herijkt.
Het resultaat hiervan is de Gerechtsdeurwaardersverordening

De ledenraad van de KBvG heeft conform artikel 65 Gerechtsdeurwaarderswet tijdens haar vergadering op 8 juli 2022, deze Gerechtsdeurwaardersverordening vastgesteld. De minister voor Rechtsbescherming is ex artikel 82 lid 1 Gerechtsdeurwaarderswet overgegaan tot goedkeuring van de Gerechtsdeurwaardersverordening.

De verordening is aangeboden aan de Staatscourant voor publicatie en is per vandaag in werking getreden. 

In verband hiermee komen een aantal bestuursregels te vervallen: zie hiervoor de transponeringstabel van de gepubliceerde Gerechtsdeurwaardersverordening

Op de website van de KBvG kunt u alle nieuwe regels vinden die per 1 februari 2023 in werking zijn getreden.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen