Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

We hebben een nieuw kabinet. Voor velen was dit tafereel het einde van een lange formatie. Maar voor de KBvG is het juist een begin. Want er is werk aan de winkel. Het kabinet gaat nu de globale afspraken uit het regeerakkoord uitwerken. In ‘Omzien naar elkaar, vertrouwen in de toekomst’ staan al veel aanknopingspunten voor onze beroepsgroep. Dat kwam allerminst uit de lucht vallen. 
 

De KBvG heeft de afgelopen jaren immers intensief gelobbyd, op sommige onderwerpen samen met de ketenpartners. Voorstellen uit de position paper ‘Schulden in perspectief kregen opvolging in thematafelsessies bij minister Dekker van Rechtsbescherming. De opbrengst van deze sessies, het  document ’10 oplossingen voor probleemschulden’, pakte Dekker op. In een Kamerbrief kondigde hij aan dat het kabinet met concrete voorstellen komt. De gerechtsdeurwaarder als regisseur in het schuldendomein, een verkenning naar het sociaal tarief, een duurzaam verdienmodel voor gerechtsdeurwaarders en een op te richten kwaliteitsfonds om de noodzakelijke innovatie- en digitaliseringslag te kunnen maken. Dat was al een resultaat.

Maatschappelijke trend aanpak armoede en schulden doorgezet in regeerakkoord
In het regeerakkoord zijn vele in de thematafelsessies geagendeerde onderwerpen terug te vinden. Zo is het kabinet van plan het griffierecht met 25% te verlagen. Er is aandacht voor de toegankelijkheid van het recht en voor een regierol voor de gerechtsdeurwaarder in het schuldendomein. Het kabinet zet in op vroege signalering om problematische schulden te voorkomen, verkort de duur van schuldhulptrajecten en gaat het opstapelen van schulden tegen. De maatschappelijke trend om armoede en schulden duurzaam en effectief aan te pakken, waarvoor ook de KBvG zich hard maakt, wordt verder doorgezet. Ook de versteviging van de rechtsstaat is een belangrijke thema in het regeerakkoord. De aanpak van ondermijnende criminaliteit is een speerpunt. Daarbij is oog voor betere samenwerking en uitwisseling van gegevens. Een goed vestigingsklimaat is tot slot een belangrijke doelstelling. Daarbij past het vertrouwen dat burgers en bedrijven mogen hebben, dat gemaakte afspraken in de praktijk ook af te dwingen zijn. Het kabinet wil een terecht fundament van bestaanszekerheid voor iedereen. Daar hoort bij dat iedereen krijgt wat hem toe komt en houdt waar hij recht op heeft. En het is de gerechtsdeurwaarder die die balans in de praktijk moet garanderen. 
 
Herstel toeslagenaffaire en overheidsincasso

Tussen de regels door is de nasleep van de toeslagenaffaire zichtbaar in het regeerakkoord. De KBvG werkte de afgelopen periode nauw samen met staatssecretaris Van Huffelen bij de afwikkeling. Haar opvolger De Vries kan eveneens op ons commitment rekenen. Het kabinet heeft verantwoorde overheidsincasso met oog voor de menselijke maat als doel. We benadrukken dat die menselijke maat gerealiseerd kan worden als de executie van overheidsvorderingen uitsluitend wordt opgedragen aan de gerechtsdeurwaarder. Dit is ook een belangrijke voorwaarde voor rechtsherstel. De executie van titels hoort namelijk in alle gevallen volstrekt onafhankelijk en onpartijdig plaats te vinden, ook als de overheid schuldeiser is. De KBvG blijft zich hier voor inzetten.

Continuïteit van de beroepsgroep
De stem van de KBvG wordt dus goed gehoord. Dat geldt voor onze ideeën in het algemeen belang. Maar dat is niet het enige waarvoor we een luisterend oor verwachten. Veel leden zijn bezorgd over de toekomst. Over de instroom van nieuw talent, over het aanbod van werk, over de staat van onze rechtsstaat. Tot welk punt kan je kwalitatieve ambtelijke dienstverlening landelijk blijven garanderen? Zorgen dat recht wordt gebracht en voor iedereen toegankelijk is. Met innovatie en slagkracht om ook in belangrijke maatschappelijke opgaven als de schuldenaanpak en de bestrijding van ondermijnende criminaliteit het algemeen belang te blijven dienen. Gelukkig biedt het regeerakkoord aanknopingspunten om daarover in gesprek te blijven, nu we de bordesscène hebben gehad.  schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen