Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Er is een tekort aan rechters. Het personeelstekort is bij sommige rechtbanken zo groot dat er zelfs een flink aantal zaken geseponeerd wordt. En het gaat nog jaren duren voordat er genoeg rechters zijn opgeleid om het tekort op te vullen. In ons rechtsbestel is dat een uiterst ongewenste situatie. Er wordt dan immers in al die gevallen geen recht gebracht aan degenen die het toekomt. De KBvG wil de rechterlijke macht ontlasten en ziet daar ook mogelijkheden voor. Een van die mogelijkheden is een innovatief idee dat al eerder is voorgesteld door oud-KBvG-voorzitter John Wisseborn: het filtermodel voor incassozaken. Ik breng het filtermodel graag opnieuw onder de aandacht, omdat het een flinke efficiëncyslag met zich mee zou brengen voor de rechtbanken. 

Het filtermodel voor incassozaken maakt onderscheid tussen verschillende soorten zaken en filtert die zaken eruit waar niet per se een fysieke zitting voor nodig is. Er zijn namelijk veel zaken, waarbij de schuldenaar de schulden erkent en geen verweer voert. Deze mensen laten vaak verstek gaan bij de rechtbank. Zowel door de griffie als de rechter worden dan onnodig veel tijd en kosten ingezet om tot een verstekvonnis te komen. 

Het is dus voor de belasting van de rechtbank wenselijk om bij dit soort ‘onbetwiste vorderingen’ een eenvoudiger (digitale) manier te creëren om een titel te verkrijgen waarmee de gerechtsdeurwaarder het geld kan incasseren. Kan de schuldenaar niet in één keer betalen, dan zoekt de gerechtsdeurwaarder in overleg met de schuldeiser naar een oplossing in de vorm van een betalingsregeling.

In die gevallen dat iemand het niet eens is met de incassozaak, kan hij binnen een bepaalde termijn aan de gerechtsdeurwaarder laten weten dat hij de vordering betwist en verweer wil voeren. In dat geval kan de rechter als geschilbeslechter optreden. En in het geval dat een gemaakte betalingsregeling toch niet wordt nagekomen, terwijl er wel verhaal is, is het aan de rechter om alsnog een vonnis te wijzen. Door dit onderscheid in incassozaken te maken kunnen de rechter en de griffie hun tijd besteden aan vorderingen waarover wel verschil van mening bestaat.

Is er geen enkele mogelijkheid tot betaling, dan verwijst de gerechtsdeurwaarder de persoon met schulden door naar de schuldhulpverlening en geeft aan de schuldeiser aan dat de vordering niet verhaalbaar is. Zo’n zaak komt dus helemaal niet voor de rechter. Op deze manier steekt geen van alle betrokken partijen onnodig tijd en geld in een zaak die niet te incasseren valt.

De gerechtsdeurwaarder doet dus het voorwerk en zorgt dat de rechtbank onbetwiste zaken en verweerzaken op verschillende manieren kan behandelen. De rechter kan de aandacht verschuiven naar die zaken waarin zijn regievoering daadwerkelijk vereist is. Er worden kosten bespaard, en de rechtbanken worden ontlast door een eenvoudiger digitaal systeem voor onbetwiste vorderingen. Dit is wellicht het juiste moment om dit innovatieve idee door te voeren en een wettelijke basis te geven.
 schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen