KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Beslagregister gerechtsdeurwaarders

Digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Het Digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders (DBR) is het digitaal systeem voor de inschrijving van de door het bestuur van de KBvG bij Reglement aangewezen beslagen die zijn gelegd door een gerechtsdeurwaarder in het kader van de uitoefening van zijn wettelijke taak als openbaar ambtenaar.


Het DBR heeft ten doel:
1. te voorkomen dat de schuldeiser, in onwetendheid omtrent de beslagpositie van de schuldenaar, proces- en/of executiekosten maakt, althans die kosten zoveel mogelijk te beperken;
2. te bevorderen dat de beslagvrije voet van de schuldenaar op de juiste wijze wordt vastgesteld en toegepast.


Verwerking persoonsgegevens

Het gebruik van het DBR brengt met zich mee dat persoonsgegevens worden verwerkt. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) definieert persoonsgegevens als: “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon".


Verwerking is een zeer ruim begrip. De AVG omschrijft het als: “een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens".


Persoonsgegevens kunnen door verschillende personen worden verwerkt. In dat kader is het van belang om vast te stellen wie verwerkersverantwoordelijke en wie verwerker is.

Verwerkersverantwoordelijke is: “een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt ".
Een verwerker is: "een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt ".


De gerechtsdeurwaarder wordt als verwerkersverantwoordelijke aangemerkt voor de persoonsgegevens die in zijn kantooradministratie zijn opgenomen. Ook in het kader van de verwerking van persoonsgegevens in het DBR is de gerechtsdeurwaarder verwerkersverantwoordelijke. Artikel 4 lid 2 Verordening DBR noemt de gerechtsdeurwaarder verantwoordelijk voor de eigen gegevensverwerking, maar ook voor de verdere verwerking van persoonsgegevens die verkregen worden na raadpleging van het DBR, of de verdere verwerking naar aanleiding van een verzoek aan een andere gerechtsdeurwaarder om nadere inlichtingen.