Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Meer dan 75% van de branden ontstaan in de nacht (tussen 00:00 uur en 06:00uur). Tijdens de slaap ruik je niets en word je dus niet wakker van de rooklucht. Doordat de rook meestal veel giftige stoffen bevat, raak je vaak al binnen enkele minuten in een diepe bewusteloosheid. Goede rookmelders kunnen levens redden. Zo dacht ook Thomas van Wijngaarden, gerechtsdeurwaarder bij Smit & Legebeke, toen bij hem een verhuurder aanklopte voor advies. 

Verandering in de wetgeving
Voor nieuwbouwwoningen gold de verplichting van een rookmelder al vanaf 2003, maar deze verplichting was er nog niet voor bestaande woningen. Sinds 1 juli 2022 is daar verandering in gekomen. Volgens het gewijzigde Bouwbesluit 2012 dient nu op iedere bouwlaag met een verblijfsruimte of met besloten ruimtes die dienen als vluchtroute, een rookmelder te hangen. 

Weigerachtige huurders
De verhuurder, die voor advies bij Smit & Legebeke aanklopte, was uiteraard op de hoogte van de wijziging en is daarom al in 2021 gestart met het op de hoogte brengen van de huurders en het plaatsen van de rookmelders. De huurders ontvingen meerdere brieven waarin de werkzaamheden werden aangekondigd, maar 80 van de 5000 huurders gaven geen gehoor op deze brieven. Ook bij huisbezoeken bleef de deur veelal dicht. Wanneer er eindelijk wel contact gelegd werd, kwam als een van de redenen voor de weigering tot medewerking naar voren dat de huurders ervan overtuigd waren dat er in de rookmelder een camera zou zitten. Met die camera zou de verhuurder hen in de gaten zou kunnen houden.  

Kort geding
Omdat de aanwezigheid van een rookmelder belangrijk is voor de veiligheid van de huurder én voor de omwonenden, was er nog maar één optie over om alsnog tot plaatsing over te kunnen gaan. Er werd een kort geding gestart bij de voorzieningenrechter om een huurder te veroordelen tot het toelaten van de vaklieden en om hen de gelegenheid te geven de rookmelders in de gehuurde woonruimte te plaatsen. Daarbij werd eveneens gevorderd dat bij niet vrijwillige medewerking de huurder zou worden veroordeeld om het gehuurde voor de duur van het plaatsen rookmelders tijdelijk te verlaten en ter beschikking van de verhuurder te stellen. Op advies van Smit & Legebeke is er bewust niet gekozen voor het vorderen van een dwangsom, om zo hoge kosten en een mogelijke huurachterstand te voorkomen. 

Vonnis en vervolg 
Ook na de uitspraak van de rechter gaf de huurder geen gehoor. Totdat er een gerechtsdeurwaarder van Smit & Legebeke met een slotenmaker klaar stond om het slot open te breken. Net voordat de boor het slot in ging, werd er toch open gedaan. Hierdoor kon de rookmelder alsnog geplaatst worden. Toen er gevraagd werd naar de reden van het niet reageren op de brieven of huisbezoeken, kwam er geen specifieke reden naar voren. Het was simpelweg laksheid. 

Naar aanleiding van deze pilot en met de jurisprudentie op zak is er nog één laatste brief verstuurd naar de weigerachtige huurders. Dit zorgde ervoor dat een groot deel van de huurders alsnog een afspraak inplande voor het plaatsen van de rookmelders. Daarmee waren echter nog steeds niet alle huizen voorzien; er zijn recent nog 12 zaken aangebracht, die in 7 zaken ook daadwerkelijk tot een vonnis hebben geleid, omdat de huurder niet is verschenen. 

Tot slot 
Thomas is heel blij met het in de wachtslepen van de voorlopig laatste PROP-Award. Deze casus heeft voor jurisprudentie gezorgd en hierdoor hebben anderen er ook iets aan. Het blijft een belangrijk onderwerp, omdat rookmelders levens redden. Mocht de PROP-Award ooit nog terugkeren dan zou hij als advies willen meegeven om een keuze te maken voor iets innovatiefs en maatschappelijks, maar vooral om met goeie ideeën mee te doen. Daar hebben we immers misschien allemaal wel wat aan.  

 
 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen