Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De KBvG is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie met als taak het bevorderen van de goede uitvoering van het gerechtsdeurwaardersambt. Maar de manier waarop ze dat doet, maakt nogal wat uit. Want in het schuldendomein zijn – inmiddels - veel spelers actief. Hoe goed slaagt de KBvG erin om haar standpunten bij de belangrijkste stakeholders zoals politiek en pers over het voetlicht te brengen? PA-expert Tino Wallaart, partner bij Wallaart & Kusse, geeft zijn visie.
 

Niet klassiek
“In de rol die de KBvG als beroepsorganisatie heeft, is de verleiding groot om op de klassieke manier je standpunten in te brengen en te verdedigen: je gaat met een intern groepje bij elkaar zitten, beslist samen welke punten je wilt maken, brengt deze in een overleg naar voren en verdedigt ze daar. Maar dat levert vaak een gesloten deur op, of weerstand tegen de oplossing. En uiteindelijk sta je dan met lege handen. Ik zie dat de KBvG die klassieke aanpak aan het doorbreken is. De kunst van public affairs is namelijk om van buiten naar binnen te kijken: wat gebeurt er in de wereld om ons heen? Welke kwesties worden daar besproken?  En hoe verhoudt mijn organisatie zich tot die kwesties?”

Fases
Tino schetst een fasering van het publieke debat. “Vaak start het publieke debat rondom een thema met een soort wetenschappelijke fase. Dat gaat om kennis; dat kunnen ook praktische observaties zijn of trends die je signaleert. Vervolgens bepaalt een organisatie welk standpunt ze wil innemen over een kwestie. Daarna volgt het debat. Dat kan verhitte discussies geven. Meestal is er daarna een politiek orgaan dat beslist wat er met een kwestie gaat gebeuren.”

Triagist
“Om een gevoel te krijgen wat je positie als organisatie is in het speelveld rondom een onderwerp, moet je eerst weten wie de andere spelers zijn. Dat vraagt om interesse in en respect voor elkaar. Zo bouw je een vertrouwensband op. Pas later kijk je wat je zelf zou willen dat er gebeurt. Sinds ongeveer vier jaar domineert het schuldendebat alles voor gerechtsdeurwaarders. De KBvG is hierin in feite een triagist van de hardnekkige schuldenproblematiek: een onderdeel van de oplossing.”

Aandacht
“Als je het goed aanpakt, krijg je als organisatie met een rol in het schuldendebat ook meer aandacht in deze tijd. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Daarvoor zul je je dus ook moeten verdiepen in de belangen van de ander. En voor de politiek moet er iets te winnen zijn. Ik zie de KBvG dat al goed doen. De pbo heeft bijvoorbeeld haar hulp aangeboden bij de afwikkelingen van de kinderopvangtoeslagaffaire en heeft rond de Tweede Kamerverkiezingen een position paper uitgebracht en een verkiezingsdebat met kandidaat-Kamerleden georganiseerd. Daardoor komen onderwerpen op de politieke agenda. Op die manier geef je invulling aan de maatschappelijke rol die je als organisatie hebt. Dat leidt tot een productieve en constructieve dialoog.”

Contact
“Voor public affairs – waarvan lobbywerk onderdeel is - geldt dat je ‘vrienden maakt in vredestijd’. De kunst is om het contact vol te houden, ook als er geen incidenten of spoedzaken spelen. Dat doet de KBvG al heel goed: de proactieve houding zorgde er bijvoorbeeld voor dat het ministerie van JenV thematafels heeft georganiseerd over een aantal onderwerpen die de KBvG eerder in haar position paper had aangedragen. De aanbevelingen van de thematafels gaan rechtstreeks naar de minister. 
In het verlengde hiervan zie ik ook een rol voor de leden: de gerechtsdeurwaarders. De KBvG als pbo zet grote thema’s in Den Haag op de agenda, maar de leden zouden dit ook op gemeentelijk niveau kunnen doen. In maart volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Juist bij gemeenten spelen kwesties waar een gerechtsdeurwaarder zijn maatschappelijke rol kan laten zien.” 
 schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen