Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

In dit wetsvoorstel wordt voorzien in een herijking van de wijze van handhaving van wettelijke voorschriften uit socialezekerheidswetten. De KBvG is positief over de verruimde mogelijkheid tot hoor en wederhoor, maar vestigt de aandacht op het feit dat het bestaansminimum in het geding kan komen wanneer op grond van deze wet een boete of andere maatregelen worden opgelegd. De KBvG acht het niet verdedigbaar dat de beslagvrije voetregeling terzijde wordt geschoven, waardoor een schuldenaar niet in zijn minimale levensbehoeften zal kunnen voldoen.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen