Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

In de loop van haar twintigjarig bestaan heeft de KBvG gebruikgemaakt van haar regelgevende bevoegdheid door een reeks verordeningen, nadere voorschriften, bestuursregels en informele documenten vast te stellen.

De ledenraad en het bestuur van de KBvG hebben dit gehele bestand van KBvG-regelgeving tegen het licht gehouden en – in termen van de effectiviteit, de consistentie en de volledigheid daarvan – in onderlinge samenhang herijkt.
Het resultaat hiervan is de Gerechtsdeurwaardersverordening.

De ledenraad van de KBvG heeft conform artikel 65 Gerechtsdeurwaarderswet tijdens haar vergadering op 8 juli 2022, deze Gerechtsdeurwaardersverordening vastgesteld. De minister voor Rechtsbescherming is ex artikel 82 lid 1 Gerechtsdeurwaarderswet overgegaan tot goedkeuring van de Gerechtsdeurwaardersverordening.

De verordening is aangeboden aan de Staatscourant voor publicatie en zal in werking treden per 1 februari 2023.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen