Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

In een advies aan de Hoge Raad van 4 mei 2020, heeft Advocaat-generaal De Bock geconcludeerd van mening te zijn dat niet kan worden gezegd dat er onder de huidige omstandigheden bij de betekening aan een huisadres van een natuurlijk persoon vanuit moet worden gegaan dat steeds voldaan is aan de voorwaarde van art. 47 lid 1 Rv, omdat betekening van het exploot in persoon niet mogelijk is.

Met inachtneming van risico-beperkende maatregelen, kan naar haar mening ook onder de huidige omstandigheden in beginsel van de deurwaarder worden gevergd dat hij eerst probeert om een exploot in persoon te betekenen. Ze meent dat er onvoldoende wettelijke grondslag is om aan te nemen dat in de huidige omstandigheden steeds sprake is van een feitelijke onmogelijkheid om op de voet van art. 46 lid 1 Rv in persoon te betekenen (zolang de RIVM-richtlijnen onder meer voorschrijven dat afstand moet worden gehouden).

De KBvG is het met AG De Bock eens dat de wettelijke basis voor deze betekening duidelijker kan. Dat is van groot belang voor alle vanaf medio maart betekende exploten. Daarom wordt nu gewerkt aan een spoedwet die dit wettelij verankert. Op inhoudelijke punten (bijvoorbeeld de vergelijking met de pakketbezorger) is de KBvG het echter sterk oneens met de conclusie van AG De Bock en wij zullen dat ook gemotiveerd aan de Hoge Raad berichten.

Deze conclusie is reden te meer om de art. 47 Rv- betekening in tijden van Corona wettelijk te verankeren. Naar verwachting wordt deze spoedwet vandaag aan de Tweede Kamer gezonden.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen