Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Consumentenbescherming is een groot goed en ambtshalve toetsing van de informatieplicht is hierbij een waardevol instrument. Daar zijn we het in de branche over eens. Tegelijkertijd lopen we ertegenaan dat de ambtshalve toetsing in zijn huidige vorm veel tijd en geld kost. Om hiervoor extra aandacht te vragen en een efficiëntere en effectievere manier om aan de informatieplichten te voldoen bespreekbaar te maken, heeft een aantal deurwaarderskantoren een werkveldconferentie georganiseerd op 31 januari in Den Haag: Doeltreffend Toetsen. Een mooi initiatief! 

Ambtshalve toetsing houdt in dat de rechter regels van Europees consumentenrecht ook toepast als de consument daar niet om heeft gevraagd. Daarbij wordt beoordeeld of de consument bij het aangaan van een koopovereenkomst voldoende is voorgelicht over de betalingsverplichting en duidelijk is gewezen op de risico’s. Voor deze informatieplicht gelden gedetailleerde regels. In de praktijk kost het vaak veel moeite om aantoonbaar te maken dat hieraan is voldaan en bewijsstukken te verzamelen die dit onderbouwen. Bovendien is er geen uniformiteit in hoe verschillende rechters de overgelegde onderbouwing beoordelen – zij opereren immers autonoom.

Gevolg van de huidige werkwijze is dat dossiers soms veel vertraging oplopen en er onduidelijkheid is over wat geldt als voldoende bewijs. In onze beroepsgroep is ambtshalve toetsing dan ook een heet hangijzer. Dat is nog versterkt doordat het Hof van Justitie in 2022 heeft bepaald dat bij online bestellingen uit de bestelknop zelf al ondubbelzinnig moet blijken dat het plaatsen van een bestelling een betalingsverplichting inhoudt. Deze uitspraak heeft niet alleen verregaande gevolgen voor veel in het verleden afgesloten koopovereenkomsten, maar betekent voor onze beroepsgroep ook weer verzwaring van de administratieve lasten.

Reden genoeg dus om over dit onderwerp in gesprek te gaan met onze belangrijkste stakeholders. Daarvoor is de werkveldconferentie Doeltreffend toetsen bedoeld. De consumentenbescherming die ambtshalve toetsing van de informatieplichten beoogt, staat niet ter discussie. Daar staan we achter. Wel willen de organisatoren de landelijke politiek en ambtenaren van de betrokken ministeries inzicht te geven in de administratieve lasten die hiermee gepaard gaan. En bespreekbaar maken hoe de manier van werken efficiënter en effectiever kan. De KBvG is uiteraard bij de werkveldconferentie vertegenwoordigd; de bijeenkomst staat in mijn agenda. Ik ben heel benieuwd wat er uit gaat komen.

De werkveldconferentie Doeltreffend toetsen is een initiatief van Flanderijn, GGN, Janssen & Janssen en Syncasso. Kijk hier voor meer informatie.
 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen