Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Op dit moment ligt het  Besluit Kwaliteit Incassodienstverlening voor advies bij de Raad van State. Als een wet of een daarop gebaseerde regeling voor advies voorligt, dan wordt deze normaliter niet openbaar gemaakt. Ik was dan ook bijzonder verbaasd dat de concepttekst op 8 mei is gepubliceerd op de site van de overheid. Zie Documenten bij Besluit kwaliteit incassodienstverlening | Overheid.nl | Wetgevingskalender.
 

Dat deze tekst al is gepubliceerd voor het advies is echt een novum! Nog vóór het advies wil ik wel vast ingaan op met name de cumulatieregeling. Deze kun je vinden in paragraaf 9 van het concept. Het gaat om de manier waarop incassokosten moeten worden berekend bij bijvoorbeeld abonnementen waarvan verschillende termijnen achterstallig zijn met betaling. In de toelichting wordt vooral veel aandacht besteed aan deze nieuwe cumulatieregeling.  Hoewel wordt gesteld dat de voorgestelde regeling eenvoudiger is dan het aanvankelijke voorstel, vind ik de regeling niet bepaald eenvoudig. Dat het niet eenvoudig is, blijkt wel uit de toelichting met de vele pagina’s tekst en voorbeelden. Als een wetgever veel tekst nodig heeft om iets uit te leggen, kan dat alleen maar leiden tot meer vragen. Laat staan dat een burger dit kan begrijpen.  Er is gepleit voor een door de overheid te ontwikkelen rekentool, maar dat is weggewuifd door de overheid. Wat mij betreft jammer, want nu moeten alle softwareleveranciers en zelfbouwers software gaan bouwen en implementeren op hele korte termijn. Maar het is ook jammer voor de burger, want hij kan nu niet zelf eenvoudig controleren of de in rekening gebrachte kosten conform de wetgeving zijn. De KBvG voorziet ook problemen voor de instanties die de manier waarop deze regeling wordt toegepast moeten gaan controleren. De rechterlijke macht bijvoorbeeld, of de toezichthouder.  Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de WKI van kracht wordt, zowel 1 juli als 1 september aanstaande zijn genoemd als mogelijke inwerkingtredingsdata. Dat zou betekenen dat ook de BKI per die datum van kracht wordt. 

We zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en vragen over dit onderwerp verzamelen en beantwoorden. 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen