Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Namens de beide teamvoorzitters van de teams kanton in de rechtbank Rotterdam, de heer H. Bootsma en mevrouw M.C. van der Kolk bijgaand een aanvullend bericht op het reeds verstuurde bericht van juli 2022. 

Op 18 juli 2022 hebben wij u de deurwaarders in het arrondissement Rotterdam het volgende bericht gestuurd:
 
“ Zoals u weet is per 1 januari 2021 het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening in werking getreden. De kantonrechters van de Rechtbank Rotterdam gaan ervan uit dat u dan wel uw opdrachtgever zich aan de in artikel 2 van het besluit genoemde informatie- en meldverplichtingen met betrekking tot huurachterstanden zal houden. Dit zal in de door u uitgebrachte dagvaardingen inzichtelijk moeten worden gemaakt door de (door verhuurder aan huurder verzonden) brief in het geding te brengen waaruit blijkt dat aan de informatieverplichtingen is voldaan en (met stukken) te onderbouwen dat de achterstand bij de gemeente is gemeld.
 
Velen van u doen dat al, maar sommige ook nog niet (volledig). Voor uw informatie: melding aan de gemeente via een excel-bestand is niet voldoende. Wij stellen u er van op de hoogte dat, mocht u onverhoopt niet aan deze verplichtingen voldoen, wij daaraan de gevolgen zullen verbinden die ons geraden voorkomen. Dat zou er onder omstandigheden toe kunnen leiden dat de vordering tot ontbinding en ontruiming wordt afgewezen.”
 

In aanvulling hierop berichten wij u dat de kantonrechters in de rechtbank Rotterdam de volgende beleidsafspraken hebben gemaakt:
 
1.    Als tussen de melding en de datum waarop de dagvaarding is uitgebracht minder dan twee maanden ligt, dan zal de ontbinding en ontruiming worden afgewezen. De reden hiervoor is dat de melding tot doel heeft schuldhulpverlening op gang te brengen, zodat (een procedure tot) ontbinding en ontruiming voorkomen kan worden. Dat impliceert dat na de melding een redelijke termijn in acht moet worden genomen om opvolging te kunnen geven aan de melding. Naar het oordeel van de kantonrechters is twee maanden een redelijke termijn.
 
2.    Als tussen de melding en de datum waarop de dagvaarding is uitgebracht meer dan zes maanden ligt, zal de ontbinding in beginsel worden afgewezen. Dat is alleen anders als de kantonrechter van oordeel is dat op grond van in de dagvaarding aangevoerde en met stukken onderbouwde omstandigheden toch van een oudere melding gebruik gemaakt kan worden. De reden hiervoor is dat, als na een melding geen schuldhulpverlening op gang komt, van een verhuurder mag worden verwacht dat hij actie onderneemt en ook dat dit enigszins voortvarend gebeurt. Naar het oordeel van de kantonrechters kan dagvaarden binnen zes maanden na de melding als voldoende voortvarend worden aangemerkt.
 
Bovenstaande beleidsafspraken zullen worden toegepast met ingang van 1 mei 2024. Tot die datum kunt u mogelijk nog rolbeslissingen ontvangen waarin gevraagd wordt om een toelichting.
 
 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen