Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Als werkgever kan het voorkomen dat een van uw werknemers in de schulden raakt. Dat is niet alleen erg vervelend voor de werknemer zelf, maar ook de werkgever kan zich met verschillende vragen geconfronteerd zien.

    1. De gerechtsdeurwaarder vraagt informatie over mijn medewerker, mag dat?

Ja dat mag. Voorafgaand aan het leggen van een beslag op loon doet de gerechtsdeurwaarder een verzoek om informatie bij de werkgever. De informatie helpt de gerechtsdeurwaarder om de afweging te maken of het zinvol is om beslag op het inkomen te leggen.

De gerechtsdeurwaarder mag op grond van artikel 475g lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering informeren bij de werkgever of iemand werkzaam is bij de betreffende organisatie.

De informatie die minimaal verstrekt dient te worden op een informatieverzoek van een gerechtsdeurwaarder (te vinden in artikel 475g lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering):

  • De bevestiging of ontkenning van het feit of er aan de desbetreffende werknemer periodieke betalingen worden verricht (maw: of de werknemer waarnaar wordt geïnformeerd loon ontvangt van uw organisatie)
  • De termijn van de betalingen (bijvoorbeeld: maandelijks, eens per vier weken, wekelijks)
  • De omvang van de betalingen na aftrek van wettelijke inhoudingen (inkomstenbelasting), eventuele (collectieve) ziektekostenverzekeringen, pensioenspaarregelingen en/of andere vormen van oudedagsvoorzieningen.
  • Eventuele overige beslagen die reeds op dit inkomen zijn gelegd en de gegevens van de gerechtsdeurwaarder(s) die die beslagen hebben gelegd.

De werkgever is verplicht desgevraagd schriftelijk te antwoorden.

De gerechtsdeurwaarder is openbaar ambtenaar en (onder meer) belast met de tenuitvoerlegging van vonnissen. In dat kader wordt de informatie opgevraagd. Het betreffende vonnis hoeft de gerechtsdeurwaarder niet te overleggen.

Mocht u zich afvragen of degene die bij u het verzoek doet daartoe bevoegd is, dan kunt u het register gerechtsdeurwaarders raadplegen.

    2. De gerechtsdeurwaarder legt beslag op het loon van mijn medewerker, wat nu?

Loonbeslag, beslag op inkomen, is een vorm van derdenbeslag. Onder de derde (de werkgever) wordt beslag gelegd op vorderingen die de geëxecuteerde (de schuldenaar) op de derde heeft of uit een ten tijde van het beslag reeds bestaande rechtsverhouding (de arbeidsovereenkomst) rechtstreeks zal krijgen.

Art. 475 Rv bepaalt hoe een derdenbeslag wordt gelegd. U weet door dit artikel hoe een loonbeslag eruit ziet als het wordt gelegd, en welke onderdelen het loonbeslag bevat. Ook is lid 2 belangrijk, er is namelijk een mogelijkheid tot elektronisch derdenbeslag, dat scheelt veel tijd en werk. Heeft uw organisatie veelvuldig te maken met inkomensbeslagen en u wilt hier meer van weten, neemt u dan contact op met SNG.

Het beslag komt tot stand op het moment dat het deurwaardersexploot aan (een medewerker van) de werkgever wordt betekend. Voor de beslaglegging zal de executoriale titel (bijvoorbeeld het vonnis) al aan de schuldenaar zijn betekend (art. 432 Rv). Van het beslag raakt de schuldenaar pas nadien op de hoogte, door overbetekening van het beslagexploot (art. 475i Rv). Wat inhoudt dat binnen 8 dagen na beslaglegging de gerechtsdeurwaarder het exploot aan de schuldenaar dient te betekenen. Aan het beslag onder een derde op een of meer vorderingen van de schuldenaar tot periodieke betalingen, zoals een loonbeslag, is een beslagvrije voet verbonden (art. 475b Rv).

Wanneer beslag is gelegd op het inkomen (inkomens-/loonbeslag) wordt een beslagvrije voet vastgesteld. De gerechtsdeurwaarder kan alleen dat deel van het inkomen dat boven de beslagvrije voet uitkomt in beslag nemen. De beslagvrijevoet wordt vastgesteld door de coördinerende deurwaarder aan de hand van de hem bekende inkomsten en leefsituatie van de schuldenaar. Aan de schuldenaar wordt verteld met welke gegevens rekening is gehouden. Het deel boven de beslagvrije voet wordt door werkgever aan de gerechtsdeurwaarder overgemaakt, totdat de volledige schuld is voldaan. De werkgever is verplicht mee te werken.

Als de deurwaarder het beslag heeft gelegd, moet de werkgever verklaring doen. Als beslag wordt gelegd op het inkomen van uw werknemer bent u als werkgever verplicht om na twee weken schriftelijk verklaring te doen van de vordering en zaken die door het beslag zijn getroffen het volgende. Er is een modelverklaring beschikbaar. Gerechtsdeurwaarders hanteren soms een eigen model, dat echter geen andere gegevens mag vragen dan in de modelverklaring genoemd. De deurwaarder zal in het algemeen bij het beslag een modelverklaring aanhechten. Laat de derde na zijn verklaring te staven, dan vergroot hij de kans door betwisting van zijn verklaring in een verklaringsprocedure betrokken te worden. (artt. 476a en 476b Rv).

De werkgever die verklaring heeft gedaan, is verplicht de volgens de verklaring verschuldigde geldsommen aan de deurwaarder te voldoen, uiteraard rekening houdend met de beslagvrije voet. (art. 477 Rv).

De wet bepaalt dat wanneer de werkgever geen verklaring doet, hij kan worden veroordeeld tot betaling van het bedrag waarvoor het beslag op de werknemer is gelegd als ware hij zelf schuldenaar. Ook kan de werkgever in dat geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Kosten die door het niet doen van verklaring nodeloos zijn veroorzaakt zijn voor rekening van de werkgever. Ook de werkgever die wel verklaring heeft gedaan, maar zijn verplichting tot betaling of afgifte niet nakomt, kan door de rechter worden veroordeeld tot nakoming van de verplichting (art. 477a Rv).

    3. Kan dit niet digitaal?

Jazeker, sinds enkele jaren bestaat het e-derdenbeslag. Via het e-beslagennetwerk kan een deurwaarder elektronisch beslag leggen onder een derde. Het e-beslag bestaat onder meer uit het elektronisch exploot en een bestand met gegevens dat door de derde geautomatiseerd in de eigen administratie verwerkt kan worden.

Neem voor meer informatie contact op met SNG.

    4. Nog een gerechtsdeurwaarder legt beslag op het loon van mijn medewerker, mag dat?

Jazeker. Dit heeft echter geen invloed op de hoogte van de beslagvrije voet en dus de hoogte van de afdracht aan de gerechtsdeurwaarder. Mochten zaken wijzigen dan zal de eerst beslagleggend deurwaarder contact met u opnemen.

    5. Er zijn meerdere beslagleggers op het loon van mijn medewerker, aan wie moet ik nu afdragen?

Aan de eerst beslagleggend deurwaarder. De eerst beslagleggend deurwaarder regelt de verdeling van de afdracht over alle beslagleggers.Soms wijzigt de afdrachtrichting. Bijvoorbeeld omdat de vordering van de eerst beslagleggend deurwaarder is voldaan. Maar het kan ook dat een preferente beslaglegger beslag voorrang heeft. Bekend is bijvoorbeeld de Belastingdienst. In dit geval legt de eerst beslagleggend deurwaarder aan u uit aan wie u moet afdragen.

    6. Ik heb toch nog vragen over deze beslaglegging, wat kan ik doen?

Neem contact op met het gerechtsdeurwaarderskantoor, zij zullen u graag meer uitleg geven. Op de website www.financieelgezondewerknemers.nl staan tips hoe u medewerkers kunt helpen bij schulden en geldzorgen.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen