Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De gerechtsdeurwaarder brengt voor zijn werkzaamheden kosten in rekening bij de schuldeiser. De schuldeiser zal op zijn beurt zijn vordering op u met die kosten ophogen, zij het dat die kosten wettelijk zijn vastgesteld.

1. Kan ik de schuld direct aan de schuldeiser betalen zodat ik de kosten van de gerechtsdeurwaarder niet hoef te betalen?

Nee. Als de schuldeiser de gerechtsdeurwaarder heeft ingeschakeld dan dient u de betalingen te doen aan het gerechtsdeurwaarderskantoor. Omdat de schuldeiser de deurwaarder heeft moeten inschakelen, zult u ook de kosten die de gerechtsdeurwaarder maakt aan de deurwaarder moeten betalen.

2. Welke kosten mag een gerechtsdeurwaarder in rekening brengen?

Alle kosten die hij maakt om de schuld te kunnen incasseren. Dat kunnen verschillende soorten kosten zijn: incassokosten bijvoorbeeld, maar ook proceskosten, informatiekosten, beslagkosten/ executiekosten. Incassokosten zijn de kosten die gemaakt zijn om de rekening te laten betalen voordat de rechter om een uitspraak werd gevraagd. Bijvoorbeeld door het sturen van een aanmaning. Sinds 1 juli 2012 is de maximale hoogte van incassokosten voor consumenten wettelijk bepaald. Dit is geregeld in de wet Normering buitengerechtelijke incassokosten/Wet Incassokosten. Hier rekent u zelf de hoogte van de incassokosten uit.

Als betaling uitblijft kan het nodig zijn om iemand voor de rechter te dagen (dagvaarden). Ook na de uitspraak van de rechter worden kosten gemaakt. Zo kost de betekening van het vonnis met het bevel om binnen twee dagen te betalen geld. Deze kosten staan op het ‘exploot’, dat is het papier dat de gerechtsdeurwaarder aan u uitreikt (betekening). In sommige gevallen moet daar ook btw over betaald worden. Als dat zo is, staat dat ook op het exploot.

De gerechtsdeurwaarder moet ook nog onderzoek doen naar bepaalde gegevens, ook die kosten worden in rekening gebracht. Deze kosten heten informatiekosten. Ook is het soms nodig om beslag te leggen. Moet de gerechtsdeurwaarder beslag leggen om te zorgen dat de rekening betaald wordt, dan staan deze kosten vaak vermeld als ‘beslagkosten’ of ‘executiekosten’ op een overzicht van de openstaande kosten. De kosten die een gerechtsdeurwaarder voor het verrichten van ambtshandelingen in rekening mag brengen aan de debiteur worden genoemd in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag). Voorbeelden van in het besluit genoemde ambtshandelingen zijn het uitbrengen van een dagvaarding, de betekening van een vonnis en het leggen van beslag.

Ook wettelijke rente is een post die – vooral bij schulden die al lang bestaan – aanzienlijk kan zijn. In de uitspraak van de rechter staat de hoogte van de schuld genoemd, en vaak wordt daarbij ook genoemd dat wettelijke rente verschuldigd is tot de dag dat betaald is. Op internet zijn diverse websites te vinden waar de verschuldigde wettelijke rente die per jaar kan verschillen, kan worden opgezocht en uitgerekend.

Daarnaast moeten de proceskosten betaald worden, dat zijn de kosten die nodig waren om de rechter om een uitspraak te vragen. In het vonnis wordt dat ook vaak ‘de kosten van het geding’ genoemd. Dit is een vergoeding voor de kosten van degene die de schuldeiser heeft vertegenwoordigd bij de zitting en de griffierechten die betaald moeten worden voordat de rechter naar de zaak wil kijken.

3. De kosten van de deurwaarder zijn hoger dan de schuld, mag dat?

Dat kan voorkomen. Dat komt doordat de wet de hoogte van bijvoorbeeld de kosten voor een bankbeslag bepaalt. Die kosten zijn voor iedereen hetzelfde, het maakt dan niet uit of de hoogte van de schuld 100 euro is of 10.000 euro. De rechter heeft meer dan eens geoordeeld dat sprake kan zijn van misbruik van bevoegdheid als de gerechtsdeurwaarder beslag legt waarbij tevoren al duidelijk is dat de kosten hoger zullen zijn dan de opbrengst. Het kan zo zijn dat de kosten die het beslag met zich meebrengt niet opwegen tegen de openstaande schuld. Het doorzetten van beslag en verkoop inboedel levert dan misbruik van bevoegdheid op.

Beslag op goederen van een te hoge waarde in verhouding tot de hoogte van de vordering kan eveneens buitenproportioneel zijn. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien de deurwaarder voor een geringe vordering beslag op een woning legt. Ook dan dienen minder ingrijpende alternatieven eerst geprobeerd te worden. Een manier om daar bezwaar tegen te maken is het executiegeschil art. 438 Rv, samen met een advocaat kunt u aan de rechter vragen of de wijze van executie wel passend is.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen