Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Wanneer u schulden of bijvoorbeeld een conflict heeft, dan kunt u te maken krijgen met een gerechtsdeurwaarder. Daarbij kunnen verschillende vragen rijzen; over bijvoorbeeld de werkzaamheden van de gerechtsdeurwaarder, maar ook wat de betekenis is van verschillende door de gerechtsdeurwaarder gebruikte woorden.   

1. Wat is het verschil tussen een gerechtsdeurwaarder en een toegevoegd gerechtsdeurwaarder?

Er is geen verschil in ambtelijke bevoegdheden van de gerechtsdeurwaarder en van de toegevoegd gerechtsdeurwaarder.

2. Wat is een dagvaarding?

Een dagvaarding is een oproeping om voor de rechter te verschijnen. Een dagvaarding wordt door een gerechtsdeurwaarder betekend.

3. Wat is dat, betekening?

Betekenen is het uitreiken van bijvoorbeeld een dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder.

4. Wat is een exploot?

Exploot of exploit is een verzamelnaam voor officiële stukken die uitsluitend door een gerechtsdeurwaarder kunnen worden uitgereikt. Zoals bijvoorbeeld een dagvaarding.

5. Op welke tijden mag de gerechtsdeurwaarder zijn werkzaamheden verrichten?

De gerechtsdeurwaarder mag van 7.00 uur tot 20.00 uur gedurende zes dagen per week ambtshandelingen verrichten. Tenzij de President van de Rechtbank verlof heeft gegeven om op alle dagen en uren ambtshandelingen te verrichten.

6. Mag de gerechtsdeurwaarder in zijn brieven dreigen met een beslaglegging of ontruiming?

Ja dat mag, maar hij moet wel de bevoegdheid hebben om beslag te leggen. De gerechtsdeurwaarder mag geen maatregelen aankondigen die hij niet daadwerkelijk kan nemen. Hij mag ook niet aankondigen dat hij een maatregel (zoals beslag) zal nemen, als hij nog niet concreet van plan is deze te gaan nemen. Hij mag wel aangeven dat de mogelijkheid bestaat dat hij in de toekomst zal overgaan tot bijvoorbeeld beslaglegging wanneer betaling uitblijft.
De gerechtsdeurwaarder zal vaak ook aankondigen dat hij een maatregel zoals een beslag zal gaan nemen.

7. Hoe gaat een ontruiming in zijn werk?

Als de rechter in het vonnis heeft bepaald dat het huis ontruimd moet worden en de schuldenaar niet zelf het huis ontruimt, zal de gerechtsdeurwaarder tot ontruiming overgaan. De gerechtsdeurwaarder haalt alle spullen uit het huis en plaatst deze op straat. Deze goederen worden door of namens de gemeente afgevoerd. De gemeente kan de goederen opslaan of als afval afvoeren, dit naar beoordeling van de gemeente.

Alle in de woning aanwezige mensen moeten de woning verlaten. Als er huisdieren zijn achtergelaten in de woning, dan worden zij uit de woning gehaald en in een dieropvang ondergebracht, onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Vaak wordt in dergelijke gevallen de dierenambulance ingeschakeld.

8. Wat is een executoriale verkoop?

Als de rechter in een vonnis heeft bepaald dat een bedrag moet worden betaald en de schuldenaar betaalt dat bedrag niet, dan kan beslag worden gelegd op zijn roerende zaken, bijvoorbeeld het meubilair, de televisie, fietsen enzovoorts. Die zaken kunnen, als dan ook niet wordt betaald, executoriaal worden verkocht. Dat betekent dat de gerechtsdeurwaarder de in beslag genomen zaken tegen opbod aan de hoogstbiedende verkoopt.

9. Is naar mijn naam gezocht in het beslagregister?

Als u een verzoek heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens in het beslagregister, kunt u zich wenden tot iedere gerechtsdeurwaarder in Nederland. Zo’n verzoek is bijvoorbeeld de vraag of door hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt (art. 15 AVG). Als het gaat om een dergelijk inzageverzoek kunt u ook eenvoudig en snel inloggen op https://mijn.schuldenwijzer.nl/. De gegevens die in het beslagregister staan zijn namelijk in te zien via Schuldenwijzer. U kunt inloggen met uw DigiD, op die manier wordt uw identiteit geverifieerd. Als u het uittreksel toch liever van een gerechtsdeurwaarder ontvangt of als u een ander verzoek heeft, zal de gerechtsdeurwaarder eerst uw identiteit verifiëren en vervolgens uw verzoek afhandelen.

10. Er is beslag gelegd op mijn bankrekening, wat moet ik doen?

De gerechtsdeurwaarder zal binnen acht dagen na het leggen van het beslag, het beslag aan u over betekenen. Misschien heeft u al eerder gemerkt dat u bijvoorbeeld niet kunt pinnen. De bank heeft u rekening geblokkeerd om het beslag af te kunnen handelen. Dat betekent dat de openstaande schuld verrekend wordt met het banksaldo. Het restant blijft van u en u kunt daar, na het vrijgeven van de bankrekening weer vrijelijk over beschikken. Is het banksaldo lager dan de openstaande schuld, dan wordt het banksaldo in mindering gebracht op de schuld en zal er niets meer op uw rekening staan. U kunt altijd contact opnemen met uw bank wanneer u vragen heeft. 

Meent u dat de gerechtsdeurwaarder ten onrechte beslag op uw bankrekening heeft gelegd? Bijvoorbeeld omdat hij ook al beslag op uw inkomen heeft gelegd, of het beslag is gelegd nadat u net uw inkomen heeft ontvangen? Dan kunt u met een advocaat naar de rechtbank gaan en een executiegeschil starten [art. 438 Rv] om aan de rechter te vragen en een oordeel te geven over de wijze van executie.


11. Wat is een bankbeslag?

Een bankbeslag is een beslag op al uw tegoeden (zoals bankrekeningen, aandelen of andere tegoeden) bij een bank. De deurwaarder legt het beslag op al uw rekeningen bij dezelfde bank. De openstaande schuld wordt verrekend met het banksaldo. Het meerdere blijft op de rekening staan. Omdat de bank tijd nodig heeft om het beslag te verwerken wordt de rekening gedurende het beslag geblokkeerd.

Het bankbeslag wordt gelegd onder de bank door middel van een beslagexploot, waarin staat dat de gerechtsdeurwaarder alle gelden die onder die bank rusten in beslag neemt tot het bedrag van de schuld.

Het beslag wordt aan u overbetekend, binnen acht dagen na het leggen van het beslag. Soms weet u al eerder dat er beslag is gelegd, omdat u bijvoorbeeld niet kunt pinnen. Let op: Ook de bank rekent kosten voor een bankbeslag, dat kan per bank variëren. De kosten staan vermeld in de algemene voorwaarden van uw bank.

12. Wat is een executoriale titel?

Een executoriale titel is een uitspraak van de rechter of een akte van de notaris, waarboven staat ‘In naam van de Koning’. Op basis van de executoriale titel kan de gerechtsdeurwaarder over gaan tot beslaglegging. De titel moet wel eerst aan u uitgereikt worden door de gerechtsdeurwaarder. Ook een dwangbevel is een executoriale titel. Een dwangbevel is ook te herkennen aan de woorden 'In naam van de Koning'. Een dwangbevel komt van een instantie als het Zorginstituut of bijvoorbeeld het UWV.

13. Wat is een beslag op roerende zaken?

Een beslag op roerende zaken is een beslag op zaken die niet onroerend zijn, zoals een huis. Roerende zaken zijn bijvoorbeeld de inboedel of een auto of motor. Bij een beslag op de inboedel kan de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op alle spullen die in huis staan. Een voorwaarde hiervoor is dat de verkoop ervan een redelijk bedrag oplevert. 

Er mag geen beslag worden gelegd op spullen, waarvan redelijkerwijs kan worden voorzien dat ze niets opbrengen. Alleen als de schuldeiser aannemelijk kan maken dat de schuldenaar in staat is de vordering te voldoen, mag  toch beslag worden gelegd op de inboedel, om de schuldenaar ertoe te bewegen om de schuld te betalen.

De werkwijze van een beslag op roerende zaken verloopt in deze volgorde: aan de schuldenaar wordt de executoriale titel betekend, waarbij bevel wordt gedaan om binnen twee dagen de schuld te betalen. Als de schuldenaar binnen die tijd niet betaalt, komt de deurwaarder de woning binnen (al dan niet met behulp van de politie) en beschrijft nauwkeurig op welke goederen hij beslag legt. 

Van dit beslag wordt proces-verbaal opgemaakt dat aan de schuldenaar wordt betekend. In het proces-verbaal staan de goederen beschreven waarop beslag wordt gelegd.  

Als de roerende zaken vervolgens worden verkocht,  wordt ook de verkoop aangekondigd door bekendmaking op een of meer algemeen toegankelijke websites. Een van de websites waar de aankondigingen worden bekendgemaakt, is de website van de KBvG. Op de dag van de veiling worden de goederen bij opbod verkocht. Van de opbrengsten wordt de schuldeiser betaald.
 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen