Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Wanneer u schulden of bijvoorbeeld een conflict heeft, dan kunt u te maken krijgen met een gerechtsdeurwaarder. Daarbij kunnen verschillende vragen rijzen; over bijvoorbeeld de werkzaamheden van de gerechtsdeurwaarder, maar ook wat de betekenis is van verschillende door de gerechtsdeurwaarder gebruikte woorden.   

1. Wat is het verschil tussen een gerechtsdeurwaarder en een toegevoegd gerechtsdeurwaarder?

Er is geen verschil in ambtelijke bevoegdheden van de gerechtsdeurwaarder en van de toegevoegd gerechtsdeurwaarder.

2. Wat is een dagvaarding?

Een dagvaarding is een oproeping om voor de rechter te verschijnen. Een dagvaarding wordt door een gerechtsdeurwaarder betekend.

3. Wat is dat, betekening?

Betekenen is het uitreiken van bijvoorbeeld een dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder.

4. Wat is een exploot?

Exploot of exploit is een verzamelnaam voor officiële stukken die uitsluitend door een gerechtsdeurwaarder kunnen worden uitgereikt. Zoals bijvoorbeeld een dagvaarding.

5. Op welke tijden mag de gerechtsdeurwaarder zijn werkzaamheden verrichten?

De gerechtsdeurwaarder mag van 7.00 uur tot 20.00 uur gedurende zes dagen per week ambtshandelingen verrichten. Tenzij de President van de Rechtbank verlof heeft gegeven om op alle dagen en uren ambtshandelingen te verrichten.

6. Mag de gerechtsdeurwaarder in zijn brieven dreigen met een beslaglegging of ontruiming?

Ja dat mag, maar hij moet wel de bevoegdheid hebben om beslag te leggen. De gerechtsdeurwaarder mag geen maatregelen aankondigen die hij niet daadwerkelijk kan nemen. Hij mag ook niet aankondigen dat hij een maatregel (zoals beslag) zal nemen, als hij nog niet concreet van plan is deze te gaan nemen. Hij mag wel aangeven dat de mogelijkheid bestaat dat hij in de toekomst zal overgaan tot bijvoorbeeld beslaglegging wanneer betaling uitblijft.
De gerechtsdeurwaarder zal vaak ook aankondigen dat hij een maatregel zoals een beslag zal gaan nemen.

7. Hoe gaat een ontruiming in zijn werk?

Als de rechter in het vonnis heeft bepaald dat het huis ontruimd moet worden en de schuldenaar niet zelf het huis ontruimt, zal de gerechtsdeurwaarder tot ontruiming overgaan. De gerechtsdeurwaarder haalt alle spullen uit het huis en plaatst deze op straat. Deze goederen worden door of namens de gemeente afgevoerd. De gemeente kan de goederen opslaan of als afval afvoeren, dit naar beoordeling van de gemeente.

Alle in de woning aanwezige mensen moeten de woning verlaten. Als er huisdieren zijn achtergelaten in de woning, dan worden zij uit de woning gehaald en in een dieropvang ondergebracht, onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Vaak wordt in dergelijke gevallen de dierenambulance ingeschakeld.

8. Wat is een executoriale verkoop?

Als de rechter in een vonnis heeft bepaald dat een bedrag moet worden betaald en de schuldenaar betaalt dat bedrag niet, dan kan beslag worden gelegd op zijn roerende zaken, bijvoorbeeld het meubilair, de televisie, fietsen enzovoorts. Die zaken kunnen, als dan ook niet wordt betaald, executoriaal worden verkocht. Dat betekent dat de gerechtsdeurwaarder de in beslag genomen zaken tegen opbod aan de hoogstbiedende verkoopt.

9. Is naar mijn naam gezocht in het beslagregister?

Als u een verzoek heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens in het beslagregister, kunt u zich wenden tot iedere gerechtsdeurwaarder in Nederland. Zo’n verzoek is bijvoorbeeld de vraag of door hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt (art. 15 AVG). Als het gaat om een dergelijk inzageverzoek kunt u ook eenvoudig en snel inloggen op https://mijn.schuldenwijzer.nl/. De gegevens die in het beslagregister staan zijn namelijk in te zien via Schuldenwijzer. U kunt inloggen met uw DigiD, op die manier wordt uw identiteit geverifieerd. Als u het uittreksel toch liever van een gerechtsdeurwaarder ontvangt of als u een ander verzoek heeft, zal de gerechtsdeurwaarder eerst uw identiteit verifiëren en vervolgens uw verzoek afhandelen.

10. Er is bankbeslag gelegd, wat moet ik doen?

De gerechtsdeurwaarder zal binnen acht dagen na het leggen van het beslag het beslag aan u over betekenen. Misschien heeft u al eerder gemerkt dat u bijvoorbeeld niet kunt pinnen. De bank heeft u rekening geblokkeerd om het beslag af te kunnen handelen. Dat betekent dat de openstaande schuld verrekend wordt met het banksaldo. Het restant blijft van u en u kunt daar, na het vrijgeven van de bankrekening weer vrijelijk over beschikken. Is het banksaldo lager dan de openstaande schuld, dan wordt het banksaldo in mindering gebracht op de schuld en zal er niets meer op uw rekening staan.

Meent u dat de gerechtsdeurwaarder ten onrechte beslag op uw bankrekening heeft gelegd? Bijvoorbeeld omdat hij ook al beslag op uw inkomen heeft gelegd, of het beslag is gelegd nadat u net uw inkomen heeft ontvangen? Dan kunt u met een advocaat naar de rechtbank gaan en een executiegeschil starten [art. 438 Rv] om aan de rechter te vragen en een oordeel te geven over de wijze van executie.

Bent u het niet eens met het handelen van de gerechtsdeurwaarder, dan kunt u een klacht indienen bij het gerechtsdeurwaarderskantoor zelf of bij de tuchtrechter, de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders.

11. Wat is een bankbeslag?

Een bankbeslag is een beslag op al uw tegoeden (zoals bankrekeningen, aandelen of andere tegoeden) bij een bank. De deurwaarder legt het beslag op al uw rekeningen bij dezelfde bank. De openstaande schuld wordt verrekend met het banksaldo. Het meerdere blijft op de rekening staan. Omdat de bank tijd nodig heeft om het beslag te verwerken wordt de rekening gedurende het beslag geblokkeerd.

Het bankbeslag wordt gelegd onder de bank door middel van een beslagexploot, waarin staat dat de gerechtsdeurwaarder alle gelden die onder die bank rusten in beslag neemt tot het bedrag van de schuld.

Het beslag wordt aan u overbetekend, binnen acht dagen na het leggen van het beslag. Soms weet u al eerder dat er beslag is gelegd, omdat u bijvoorbeeld niet kunt pinnen. Let op: Ook de bank rekent kosten voor een bankbeslag, dat kan per bank variëren. De kosten staan vermeld in de algemene voorwaarden van uw bank.

12. Wat is een executoriale titel?

Een executoriale titel is een uitspraak van de rechter of een akte van de notaris, waarboven staat ‘In naam van de Koning’. Op basis van de executoriale titel kan de gerechtsdeurwaarder over gaan tot beslaglegging. De titel moet wel eerst aan u uitgereikt worden door de gerechtsdeurwaarder. Ook een dwangbevel is een executoriale titel. Een dwangbevel is ook te herkennen aan de woorden 'In naam van de Koning'. Een dwangbevel komt van een instantie als het Zorginstituut of bijvoorbeeld het UWV.

13. Wat is een beslag op roerende zaken?

Een beslag roerende zaken kan betrekking hebben op de inboedel, ook de auto is een roerende zaak en kan door de deurwaarder in beslag genomen worden. De gerechtsdeurwaarder kan beslag leggen op alle spullen in huis, behalve op het nodige bed en beddengoed en de kleding die iemand aanheeft en de voorraad eten en drinken (voor een maand). Ook kan de gerechtsdeurwaarder geen beslag leggen op de gereedschappen als iemand dat nodig heeft voor zijn persoonlijk bedrijf (bijvoorbeeld de zelfstandige timmerman), de boeken die nodig zijn voor het beroep (van bijvoorbeeld de advocaat, geneesheer of geestelijke), en de werktuigen en gereedschappen voor de ‘beoefening van kunsten’ (bijvoorbeeld muziekinstrumenten).

Aan de schuldenaar is de executoriale titel betekend. Ook is bevel gedaan om binnen twee dagen de schuld te betalen.De deurwaarder komt binnen de woning (al dan niet met behulp van de politie) en beschrijft nauwkeurig op welke goederen hij beslag legt.

Binnen drie dagen daarna wordt het proces-verbaal waar de goederen waarop beslag wordt gelegd, in beschreven staan, betekend. Tegelijk of na drie dagen wordt de datum en tijd van de verkoop aangezegd. Daarna wordt ook de verkoop aangekondigd door het aanplakken van het biljet op de deur of het raam. Ook wordt in het plaatselijk dagblad de verkoop aangekondigd. Daarna worden de goederen bij opbod verkocht.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen