KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Veelgestelde vragen

Er ligt beslag op mijn inkomen

 • 1. Mag dat zomaar?

  Nee, niet zomaar.

  Dat mag alleen als de rechter u heeft veroordeeld tot betaling van deze schuld, of sprake is van een overheidsschuld (zoals een niet betaalde boete of niet betaalde bestuursrechtelijke premie door een schuld bij de zorgverzekeraar). U heeft in dat laatste geval al eens een dwangbevel ontvangen. 

  Het beslag op het inkomen kan misschien nog voorkomen worden door het betalen van de betreffende vordering of door het treffen van een betalingsregeling met de gerechtsdeurwaarder.

   

 • 2. Wat is dat? Beslag op mijn inkomen?

  De gerechtsdeurwaarder is ingeschakeld om een schuld op u te verhalen. De rechter heeft u veroordeeld tot betaling van deze schuld, of u heeft bijvoorbeeld een boete niet betaald.

  De gerechtsdeurwaarder heeft beslag op uw inkomen gelegd. Dat doet hij bij uw werkgever of bij de uitkeringsinstantie. Binnen acht dagen na beslaglegging zal de gerechtsdeurwaarder aan u het beslag betekenen, zodat u ook op de hoogte bent van het beslag. Wanneer beslag is gelegd op het inkomen (inkomens-/loonbeslag) wordt een beslagvrije voet vastgesteld.

  De gerechtsdeurwaarder kan alleen dat deel van het inkomen dat boven de beslagvrije voet uitkomt in beslag nemen. Het deel boven de beslagvrije voet wordt door werkgever of de uitkeringsinstantie aan de gerechtsdeurwaarder overgemaakt, totdat de volledige schuld is voldaan. De werkgever of de uitkeringsinstantie is verplicht mee te werken.

   

 • 3. Wat is de beslagvrije voet?

  De beslagvrije voet is het bedrag dat u zelf blijft ontvangen als de deurwaarder beslag op uw inkomen heeft gelegd. Hoe hoog het bedrag is dat u zelf blijft ontvangen rekent de gerechtsdeurwaarder voor u uit. Want het bedrag is afhankelijk van uw inkomsten en uitgaven. De beslagvrije voet is het minimumbedrag dat u nodig heeft voor uw belangrijkste levensbehoeften. Denk bijvoorbeeld aan de huur die u betaalt voor uw huis, of het bedrag dat u uitgeeft aan dagelijkse boodschappen voor u en de leden van uw huishouden. Ook de premie voor uw zorgverzekering valt hieronder.

  De beslagvrije voet bedraagt ongeveer 90% van de bijstandsnorm. Daarnaast wordt rekening gehouden met woonkosten, premie ziektekostenverzekering en mogelijk andere inkomsten van u of uw partner.

  De gerechtsdeurwaarder rekent de beslagvrije voet voor u uit. Daarvoor heeft hij informatie nodig. U moet de gerechtsdeurwaarder informeren over:

  • de hoogte van uw ziektekostenverzekering,;
  • de hoogte van uw huur of hypotheek;
  • de hoogte van de zorgtoeslag en/of huurtoeslag.

  Vul daarom altijd de vragenlijst in die de deurwaarder bij het beslag op het inkomen aan u heeft overhandigd. Vul deze vragenlijst in en stuur deze op naar het adres bovenaan deze brief. Het is heel belangrijk dat u de vragen compleet en correct beantwoordt. In sommige gevallen moet u ook aantonen dat uw antwoorden correct zijn. Stuur daarom bijvoorbeeld (bank)afschriften en/of loonstroken mee als bewijs. Zodat de deurwaarder zeker weet dat uw antwoorden correct zijn en dat u de beslagvrije voet ontvangt die hoort bij uw persoonlijke situatie.

  Als na verloop van tijd uw inkomen wijzigt of andere zaken wijzigen, zoals de hoogte van de ziektekostenverzekering, breng dan de gerechtsdeurwaarder daarvan op de hoogte. Zo kan hij de beslagvrije voet opnieuw uitrekenen.

  Het kan helpen om in de beslagvrije voet module een berekening te maken van de beslagvrije voet. Zo krijgt u inzicht in de hoogte van de beslagvrije voet en u kunt het resultaat ook doorsturen naar de gerechtsdeurwaarder, zodat hij kan zien welke berekening u heeft gemaakt. Vergeet dan niet het dossiernummer in te vullen.

   

 • 4. Hoe komt de gerechtsdeurwaarder aan de gegevens die nodig zijn voor de beslagvrije voet?

  De gerechtsdeurwaarder heeft al wat informatie van u, hij weet wie u bent en waar u woont, doordat hij het BRP mag raadplegen. Ook weet hij van wie u uw inkomen ontvangt en wat de hoogte van het inkomen is, dat komt doordat UWV een register bijhoudt van alle werkenden en mensen die een uitkering krijgen en de gerechtsdeurwaarder dat register mag raadplegen.

  Wanneer hij beslag op het inkomen legt, vraag hij aan de werkgever of uitkeringsinstantie om een verklaring in te vullen waarin de werkgever/uitkeringsinstantie bevestigt

  • dat u inkomen ontvangt, omdat u daar werkt of recht heeft op een uitkering,
  • wat de hoogte van het bruto inkomen is en de in te houden belastingen e.d. die de werkgever/uitkeringsinstantie voor u inhoudt en de hoogte van het vakantiegeld en wanneer dat uitbetaald zal worden.
  • Welke ‘basis beslagvrije voet’ (zonder verhogingen en verlagingen) op u van toepassing is (tabel link), en of er nog meer beslagen rusten op het inkomen.

  Overigens weet de gerechtsdeurwaarder dat laatste vaak wel al door de raadpleging van het beslagregister, dat hij raadpleegt als hij iemand moet dagvaarden en/of wanneer hij van plan is om beslag op het inkomen te leggen. Heeft u een vraag over het raadplegen?

  De basis beslagvrije voet kan worden verhoogd of verlaagd. Dat heeft te maken met de premie van de ziektekostenverzekering, zorgtoeslag, de woonkosten, huurtoeslag en/of het kindgebonden budget. Ook het inkomen van de partner en andere inkomsten waarop geen beslag rust kunnen van invloed zijn op de hoogte van de beslagvrije voet. Deze informatie voor verhogingen of verlagingen van de beslagvrije voet, moet door u worden aangeleverd en u kunt dat doen door de vragenlijst in te vullen die de gerechtsdeurwaarder u heeft gegeven bij het beslag op inkomen.

  Vul deze vragenlijst in en stuur deze op naar het adres bovenaan deze brief. Het is heel belangrijk dat u de vragen compleet en correct beantwoordt. In sommige gevallen moet u ook aantonen dat uw antwoorden correct zijn. Stuur daarom (bank)afschriften of loonstroken mee als uw antwoorden hierop bevestigd staan, als de deurwaarder daarom vraagt. Dit zijn bewijsstukken, zodat de deurwaarder zeker weet dat u de beslagvrije voet ontvangt die hoort bij uw persoonlijke situatie.

  Als na verloop van tijd uw inkomen wijzigt of andere zaken wijzigen, zoals de hoogte van de ziektekostenverzekering, breng dan de gerechtsdeurwaarder daarvan op de hoogte. Zo kan hij de beslagvrije voet opnieuw voor u uitrekenen.

   

 • 5. De gerechtsdeurwaarder heeft mijn beslagvrije voet gehalveerd of stopgezet, mag dat?

  De gerechtsdeurwaarder mag alleen de beslagvrije voet halveren als u weigert informatie te verstrekken over het inkomen van uw partner.

  De gerechtsdeurwaarder mag de beslagvrije voet niet stopzetten of op nihil stellen. Dat mag alleen in het geval dat de gerechtsdeurwaarder vermoed dat u in het buitenland woont, bijvoorbeeld omdat u niet ingeschreven staat bij de gemeente.

   

 • 6. Mijn beslagvrije voet klopt niet, wat nu?

  Zorg dat de gerechtsdeurwaarder op de hoogte is van uw maandelijks inkomen, de hoogte van de woonkosten (huur of hypotheek) en de hoogte van de zorgpremie. Ook wil de gerechtsdeurwaarder van u weten of en hoeveel huurtoeslag en/of zorgtoeslag u ontvangt. U moet van deze zaken bewijs aanleveren. Wat is de beslagvrije voet?

  Vul daarom altijd de vragenlijst in die de deurwaarder bij het beslag op het inkomen aan u heeft overhandigd. Vul deze vragenlijst in en stuur deze op naar het adres bovenaan de brief. Het is heel belangrijk dat u de vragen compleet en correct beantwoordt. In sommige gevallen moet u ook aantonen dat uw antwoorden correct zijn. Stuur daarom bijvoorbeeld (bank)afschriften en/of loonstroken mee als bewijs. Zodat de deurwaarder zeker weet dat uw antwoorden correct zijn en dat u de beslagvrije voet ontvangt die hoort bij uw persoonlijke situatie.

  Het kan helpen om in de beslagvrije voet module een berekening te maken van de beslagvrije voet. Zo krijgt u inzicht in de hoogte van de beslagvrije voet voor u en u kunt het resultaat ook doorsturen naar de gerechtsdeurwaarder, zodat hij kan zien welke berekening u heeft gemaakt. Vergeet niet het dossiernummer in te vullen.

   

 • 7. Het vrij te laten bedrag (VTLB) is hoger dan de beslagvrije voet, maakt de gerechtsdeurwaarder een fout?

  Nee.
  De beslagvrije voet is iets anders dan het vrij te laten bedrag.

  Wanneer beslag is gelegd op het inkomen wordt een beslagvrije voet uitgerekend door de gerechtsdeurwaarder.
  Van een vrij te laten bedrag (VTLB) is sprake wanneer de WSNP, de schuldsanering, van toepassing is verklaard.

  Omdat ze allebei een andere oorsprong en een ander doel kennen verschillen ook de bedragen van elkaar. Dat verklaart ook waarom bepaalde onderdelen wel in het VTLB worden meegenomen, maar niet in de berekening van de beslagvrije voet.

   

 • 8. Mag de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op mijn vakantiegeld?

  Dat is afhankelijk van de hoogte van uw maandelijkse inkomen.
  Iedere maand spaart uw werkgever een deel van uw inkomen op als vakantiegeld, dat eens per jaar wordt uitgekeerd. Als het maandelijkse inkomen in de maanden waarin het vakantiegeld wordt opgebouwd steeds boven de beslagvrije voet uitkomt, kan beslag worden gelegd op het hele bedrag aan vakantiegeld.

  Is het maandelijks inkomen steeds onder de beslagvrije voet is gebleven? Of had u een wisselend inkomen in de afgelopen maanden waarin het vakantiegeld werd opgebouwd, waardoor u soms minder en soms meer dan de beslagvrije voet verdiende? Dan kan alleen beslag worden gelegd op dat deel dat over is als het inkomen verrekend wordt met het de beslagvrije voet waar u recht op heeft.

   

  Meer toelichting
  Op 31 oktober 2014 (ECLI:NL:HR:2014:3068) heeft de Hoge Raad een arrest gewezen dat van belang is voor de uitbetaling van het vakantiegeld. In dit arrest heeft de Hoge Raad bepaald dat als het maandelijkse inkomen in de maanden waarin het vakantiegeld wordt opgebouwd, steeds boven de beslagvrije voet uitkomt, de jaarlijkse uitbetaling van het vakantiegeld geheel vatbaar is voor beslag. Anders is dat in die gevallen waarin het maandelijkse inkomen in die maanden steeds beneden de beslagvrije voet is gebleven of waarin de schuldenaar in de periode waarin het vakantiegeld werd opgebouwd een wisselend inkomen heeft genoten, waardoor het inkomen in sommige maanden beneden de beslagvrije voet bleef en in andere maanden daar bovenuit kwam. Het vakantiegeld is in de genoemde gevallen slechts vatbaar voor beslag voor zover het als maandelijkse aanspraak tezamen met het daadwerkelijk in die maanden genoten inkomen zou zijn uitgekomen boven de beslagvrije voet in die maanden, telkens per maand beoordeeld.

 • 9. De gerechtsdeurwaarder wil de beslagvrije voet niet opnieuw berekenen, mag dat?

  Nee.
  De gerechtsdeurwaarder moet de beslagvrije voet opnieuw berekenen als er omstandigheden zijn die de beslagvrije voet verhogen.

  Stel de gerechtsdeurwaarder op de hoogte van de gewijzigde omstandigheden en stuur bewijsstukken mee.
  Hij is verplicht om de werkgever of uitkeringsinstantie direct te informeren over de hoogte van de beslagvrije voet.

   

 • 10. Mijn beslagvrije voet was te laag, heb ik recht op geld terug?

  Als de beslagvrije voet eerder te laag is vastgesteld, is het mogelijk dat het teveel ingehouden geld met terugwerkende kracht aan u wordt terug betaald.

  Als op uw inkomen beslag rust bent u verantwoordelijk voor het aanleveren van informatie aan de gerechtsdeurwaarder, zodat hij een goede beslagvrije voet kan vaststellen [LINK]. Soms gaat dat verkeerd en wordt de beslagvrije voet te laag vastgesteld.

  Als de beslagvrije voet nadien hoger wordt vastgesteld kan het teveel ingehouden geld worden terugbetaald. De deurwaarder doet dat zelf, of u kunt hem daarom vragen (per e-mail of per brief is het beste). Als hij het ingehouden geld nog niet heeft afgedragen aan de schuldeiser, dan kan hij u het teveel ingehouden geld terugbetalen.

  Heeft hij het geld al aan de schuldeiser afgedragen, dan kan hij u niets terugbetalen. Hij zal dan enig inzicht geven in de bedragen die zijn afgedragen en de tijdstippen waarop dit heeft plaatsgevonden.

  Dat betekent niet dat schuldeiser u niets hoeft te terug te betalen. De gerechtsdeurwaarder moet de schuldeiser hierover informeren. Als de schuldeiser niet wil terugbetalen, dan kunt u naar de voorzieningenrechter stappen. Dat kan gevolgen hebben, als het dossier al gesloten is, moet het heropend worden en de schuldeiser zal misschien opnieuw beslag moeten leggen. Dat brengt extra kosten met zich mee.

  Belangrijk om te weten is dat alles dat afgedragen wordt, van de hoogte van de schuld afgaat. Ook als teveel afgedragen wordt. Het is dus nooit zo dat door een te lage beslagvrije voet u meer geld betaald heeft dan u strikt genomen zou moeten.
  Wanneer het teveel ingehouden geld wordt terugbetaald, betekent dat dus dat het openstaande bedrag weer hoger wordt.

   

  Meer weten?
  KvG 29 maart 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:YB0556
  Vrz. Arnhem 1 maart 2012, ECLI:NL:RBARN:2012:BV8597
  Ktr. Leiden 27 februari 2002, Prg. 2002, 5857 m.nt. Kuhlman.
  KvG 24 februari 2015, ECLI:NL:TGDKG:2015:48