KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Terug naar website  >  Ik heb schulden  >  Klachtenprocedure  >  Klachtenprocedure

Klachtprocedure

Als u een klacht heeft over de manier waarop de gerechtsdeurwaarder zijn werk heeft gedaan dan kunt u uw klacht bij de gerechtsdeurwaarder indienen. Vervolgens, als de uitkomst van de klachtbehandeling door de gerechtsdeurwaarder naar uw mening uw klacht niet heeft weggenomen, kunt u uw klacht indienen bij de Kamer voor gerechtsdeurwaarders bij de Rechtbank in Amsterdam. Voor de behandeling van die klacht wordt u 50 euro griffierecht in rekening gebracht. Voor meer informatie, zie hieronder.

Adresgegevens van de Kamer zijn:

Rechtbank Amsterdam Kamer voor Gerechtsdeurwaarders
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam

e-mailadres: kamervoorgerechtsdeurwaarders@rechtspraak.nl

Heeft u vragen? Dan kunt u het secretariaat van de Kamer bellen op 088-3611414.
Ook kunt u verder lezen op de website van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders.

De Kamer is een bij wet ingesteld tuchtrechtcollege dat op grond van de Gerechtsdeurwaarderswet het tuchtrecht uitoefent over gerechtsdeurwaarders, waarnemend-gerechtsdeurwaarder, toegevoegd gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders, hierna verder: gerechtsdeurwaarder.

Deze toelichting bevat informatie over de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders (hierna verder: de Kamer). De informatie is bedoeld als praktische informatievoorziening. Het kan zijn dat, omwille van de duidelijkheid, regelingen samengevat en/of onvolledig worden weergegeven. In geval van strijdigheid van de weergave geldt te allen tijde de wettelijke bepalingen of de regeling die op grond van een wettelijke bevoegdheid is gegeven. In geval van twijfel wordt u aangeraden uw vraag aan de secretaris van de Kamer voor te leggen.

Deze informatie is van toepassing op klachten die na 1 juli 2016 zijn ingediend. Daarnaast treedt per 1 januari 2018 in werking de Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen. Een van de belangrijke wijzigingen is dat vanaf die datum voor het in behandeling nemen van een klacht een griffierecht verschuldigd is van € 50,00. Klager ontvangt daarvoor een nota van het Landelijk Dienstencentrum voor de rechtspraak (LDCR). Indien het griffierecht niet wordt voldaan, wordt de klacht niet-ontvankelijk verklaard.

De Kamer

De Kamer bestaat uit vijf leden, onder wie de voorzitter, en tien plaatsvervangende leden, onder wie twee of meer plaatsvervangend voorzitters. Daarvan zijn negen leden lid van de rechtelijke macht en zes leden gerechtsdeurwaarders. De leden van de Kamer worden benoemd door de Minister van Justitie en Veiligheid. De Kamer is gevestigd te Amsterdam op hetzelfde adres als de rechtbank Amsterdam. Een door het bestuur van de rechtbank Amsterdam voor het verrichten van de werkzaamheden die bij of krachtens de wet aan de griffier zijn opgedragen aangewezen gerechtsambtenaar, is secretaris van de kamer. Met toestemming van de voorzitter kan hij zich doen vervangen door een andere gerechtsambtenaar.

Wat doet de Kamer

De Kamer toetst bij haar ingediende klachten aan de tuchtrechtelijke norm zoals deze is neergelegd in artikel 34 van de Gerechtsdeurwaarderswet. Een gerechtsdeurwaarder is aan tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met enige bij of krachtens de gerechtsdeurwaarderswet gegeven bepaling, of ter zake van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk gerechtsdeurwaarder niet betaamt.

Wat is het doel van het tuchtrecht

Het tuchtrecht heeft in de eerste plaats tot doel, kort gezegd, in het algemeen belang een goede wijze van beroepsbeoefening te bevorderen. Het tuchtrecht komt tot gelding in een tuchtprocedure waarin, in het algemeen naar aanleiding van een klacht van een belanghebbende, wordt onderzocht of een beroepsbeoefenaar in overeenstemming met de tuchtrechtelijke norm heeft gehandeld. Als dit niet het geval is, wordt de klacht gegrond verklaard en kan een maatregel worden opgelegd. Het doel van een tuchtprocedure is dus niet om klager genoegdoening te verschaffen, ook al kan dit wel het feitelijke resultaat zijn als zijn klacht gegrond wordt verklaard.

Het behoort niet tot de taak van de Kamer een uitspraak te doen over een eventuele aansprakelijkheid van de gerechtsdeurwaarder of schadevergoedingen toe te kennen. Daartoe strekkende vorderingen moeten bij de burgerlijke rechter te worden ingediend. Door het indienen van een klacht worden eventueel door een gerechtsdeurwaarder te nemen executiemaatregelen niet opgeschort.

Wat kan het onderwerp van een klacht zijn

Niet uitputtend opgesomd:
- onzorgvuldig handelen door de gerechtsdeurwaarder
- verificatie adresgegevens bij dagvaarden
- de beslagvrije voet
- overtredingen van de beroeps- en gedragsregels
- niet voortvarend handelen door gerechtsdeurwaarder
- niet correct bejegenen van cliënten door de gerechtsdeurwaarder
- niet tijdig afdragen van geïncasseerde gelden

Door wie kan een klacht worden ingediend

Als klager moet u een rechtstreeks belang te hebben bij het indienen van de klacht. U kunt niet klagen in het algemeen belang. Klachten kunnen (niet uitputtend opgesomd) worden ingediend door:

- de debiteur van de gerechtsdeurwaarder
- de opdrachtgever van de gerechtsdeurwaarder
- bedrijven
- een andere gerechtsdeurwaarder
- de Minister van Justitie en Veiligheid
- de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders te ‘s-Gravenhage
- het Bureau Financieel Toezicht te Utrecht

Termijn waarbinnen een klacht moet worden ingediend

Het indienen van de klacht is aan een termijn gebonden. Als de klacht wordt ingediend na verloop van drie jaren na de dag waarop de klager heeft kennisgenomen of redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van het handelen of nalaten van de gerechtsdeurwaarder waarop de klacht betrekking heeft, wordt de klacht door de voorzitter niet-ontvankelijk verklaard. De beslissing tot niet-ontvankelijkverklaring blijft achterwege indien de gevolgen van het handelen of nalaten redelijkerwijs pas nadien bekend zijn geworden. In dat geval verloopt de termijn voor het indienen van een klacht een jaar na de datum waarop de gevolgen redelijkerwijs als bekend geworden zijn aan te merken (artikel 37 lid 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet).

Regels voor het indienen van een klacht bij de Kamer en de procedure

Verwezen wordt naar het Reglement omtrent de werkwijze van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders (nadere uitwerking van de artikelen 37, 39, 40 en 41 van de Gerechtsdeurwaarderswet) .

In aanvulling daarop, verloopt de klachtprocedure in grote lijnen als volgt:

Als het griffierecht is voldaan, wordt de betrokken gerechtsdeurwaarder een kopie van de klacht gezonden en wordt om een reactie op de klacht verzocht.

Na ontvangst van die reactie kan de voorzitter op basis van de door klager en de gerechtsdeurwaarder ingezonden stukken, in een met redenen omklede beslissing de klacht afwijzen. Dat doet hij als hij van oordeel is dat de klacht kennelijk niet ontvankelijk, kennelijk ongegrond of van onvoldoende gewicht is.

Tegen de beslissing van de voorzitter kan verzet worden ingesteld. In verzet kunnen geen nieuwe nog niet eerder aan de orde gestelde klachtonderdelen worden aangevoerd (vaste rechtspraak van het Gerechtshof Amsterdam).

Als er geen voorzittersbeslissing wordt gegeven, wordt de klacht voor behandeling op een zitting van de kamer geplaatst.

De beslissing van de Kamer

De beslissing van de Kamer op een klacht strekt tot niet-ontvankelijkverklaring, ongegrondverklaring of gegrondverklaring van het bezwaar.

Indien de kamer het bezwaar geheel of gedeeltelijk gegrond verklaart, kan zij de navolgende maatregelen opleggen:

a) een waarschuwing;
b) een berisping;
c) een geldboete van ten hoogste € 20.500,00;
d) de ontzegging van de bevoegdheid tot het aanwijzen van een toegevoegd gerechtsdeurwaarder of kandidaat-gerechtsdeurwaarder, voor bepaalde of onbepaalde duur;
e) de schorsing in de uitoefening van het ambt voor de duur van ten hoogste één jaar;
f) de ontzetting uit het ambt met bepaling van een termijn waarbinnen betrokkene niet tot waarnemer kan worden benoemd of aan een gerechtsdeurwaarder kan worden toegevoegd. Deze termijn bedraagt maximaal tien jaren.

De Kamer kan de klacht ook gegrond verklaren zonder oplegging van een maatregel.

De maatregel van een geldboete kan gelijktijdig worden opgelegd met een andere maatregel. Bij de beslissing tot oplegging van een maatregel kan worden bepaald dat deze wordt openbaar gemaakt op een daarbij voorgeschreven wijze, indien enig door artikel 34, eerste lid, Gerechtsdeurwaarderswet beschermd belang dat vordert.

Tot de tenuitvoerlegging van een maatregel wordt eerst overgegaan na het onherroepelijk worden van de beslissing of op een in de beslissing bepaald later tijdstip.

In het geval dat een klacht (gedeeltelijk) gegrond wordt verklaard, dient de gerechtsdeurwaarder het door de klager betaalde griffierecht aan klager te vergoeden.

Als de Kamer daarbij aan de gerechtsdeurwaarder ook nog een maatregel oplegt, kan de Kamer de gerechtsdeurwaarder daarnaast veroordelen in de (overige) kosten van klager en de kosten van de behandeling van de zaak bij de Kamer.

Verwezen wordt naar de richtlijn kostenveroordeling Kamer voor Gerechtsdeurwaarders die separaat wordt gepubliceerd (volgt).

Meer informatie

De beslissingen van de Kamer worden gepubliceerd op deze website.
De beslissingen van het gerechtshof Amsterdam worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.

Ten behoeve van een juiste procesvoering worden uw gegevens (naam, adres, woonplaats, eventueel telefoonnummer) verwerkt in een geautomatiseerd systeem. De stukken (met daarin deze gegevens) die u in het kader van de klacht heeft ingediend worden doorgezonden naar de
beklaagde gerechtsdeurwaarder. In voorkomende gevallen kan het zijn dat uw stukken door de Kamer in handen worden gesteld van het Bureau Financieel Toezicht of aan deskundigen (voor zover door de Kamer benoemd).

Hoger beroep

Tegen een beslissing van de Kamer staat hoger beroep open bij het gerechtshof Amsterdam. U kunt dit doen binnen dertig dagen na de dagtekening van de brief waarbij aan u een kopie van de beslissing is gezonden. Ook bij het gerechtshof mag u verschijnen zonder advocaat of
gemachtigde en ook daar bent u griffiegeld verschuldigd. Het hoger beroep wordt behandeld door een meervoudige kamer van het gerechtshof Amsterdam. Het gerechtshof behandelt de zaak opnieuw in volle omvang. De beslissing van het gerechtshof is onherroepelijk.

Adres:

Gerechtshof Amsterdam
Afdeling civiel recht en belastingrecht
Notaris- en Gerechtsdeurwaarderskamer
IJdok 20
1013 MM Amsterdam