KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Terug naar website  >  Ik heb schulden  >  Klachtenprocedure  >  Klachtenprocedure

Klachtprocedure

 

Wilt u een klacht indienen tegen een gerechtsdeurwaarder (of toegevoegd gerechtsdeurwaarder of kandidaat-gerechtsdeurwaarder)?

U kunt een klacht indienen bij het gerechtsdeurwaarderskantoor. Ieder gerechtsdeurwaarderskantoor heeft een klachtenregeling

Ook kunt u een klacht indienen bij de tuchtrechter, dat is de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders.

Heeft u bezwaar tegen de wijze van executie? Dan kunt u, met behulp van een advocaat, een executiegeschil starten bij de rechtbank. 

De KBvG is geen klachtinstantie, wel kan de KBvG in het algemeen antwoord geven op vragen over het werk van de gerechtsdeurwaarder. Veel vragen en antwoorden kunt u terugvinden onder de FAQ op deze website.

 

Toelichting op het tuchtrecht

In de Gerechtsdeurwaarderswet is het wettelijk tuchtrecht over de gerechtsdeurwaarders en de waarnemend- of toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders geregeld. De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders is belast met toepassing van de tuchtregels.

Een klacht kan alleen schriftelijk worden ingediend en dient te zijn gericht tegen een gerechtsdeurwaarder, een toegevoegd gerechtsdeurwaarder of een kandidaat-gerechtsdeurwaarder. U dient de reden te vermelden van het indienen van een klacht en aangeven wat er precies is gebeurd. Natuurlijk moet u ook uw naam, adres en telefoonnummer vermelden. Het is raadzaam om eventueel kopieën mee te zenden van stukken die van belang zijn voor uw klacht. Vergeet niet uw handtekening te zetten. Wie moeite heeft met het formuleren van de klacht, kan de secretaris van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders vragen te helpen de klacht op schrift te zetten.

Na ontvangst van de klacht wordt deze geregistreerd en wordt in de meeste gevallen de gerechtsdeurwaarder om een reactie verzocht. Vervolgens bekijkt de voorzitter van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders de zaak. De voorzitter kan van mening zijn dat de klacht opgelost kan worden door met partijen over een schikking te spreken, waarvoor zij dan worden opgeroepen. De voorzitter van de Kamer kan ook klachten afwijzen die kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond zijn of klachten die naar zijn oordeel van onvoldoende gewicht zijn. De reden van de afwijzing moet de voorzitter van de Kamer aan u in een beschikking meedelen.

U kunt tegen de afwijzing van uw klacht door de voorzitter van de Kamer vervolgens binnen veertien dagen na verzending in verzet komen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. U dient daarbij gemotiveerd aan te geven met welke overweging(en) van de voorzitter u het niet eens bent. Door het verzet vervalt de beschikking van de voorzitter, tenzij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarder het verzet niet-ontvankelijk of ongegrond verklaart. U en, zo nodig, de gerechtsdeurwaarder, moet dan wel in de gelegenheid zijn gesteld om te worden gehoord.

Verklaart de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders het verzet gegrond en neemt de Kamer de klacht wel in behandeling dan worden partijen opgeroepen voor een behandeling ter zitting. Ditzelfde gebeurt als de voorzitter na het indienen van een klacht meteen besluit dat de klacht geschikt is voor behandeling door de volledige Kamer voor Gerechtsdeurwaarders.

De behandeling van de klacht door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders ter zitting geschiedt in het openbaar, tenzij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders het om belangrijke redenen nodig vindt dat de behandeling geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren plaatsvindt. U heeft het recht u door een gemachtigde te doen bijstaan of vertegenwoordigen.

 

Maatregelen
De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders kan de volgende maatregelen opleggen:
• Een waarschuwing
• Een berisping
• Een geldboete
• De ontzegging van de bevoegdheid tot het aanwijzen van een toegevoegd gerechtsdeurwaarder of kandidaat-gerechtsdeurwaarder, voor bepaalde of onbepaalde duur
• De schorsing in de uitoefening van het ambt voor de duur van maximaal een jaar
• De ontzetting uit het ambt
Ook kan de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders de klacht gegrond verklaren zonder een maatregel op te leggen.
Zie verder artikel 43 Gerechtsdeurwaarderswet.

 

Beroep
Tegen een beslissing van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders kunt u beroep aantekenen bij het Gerechtshof te Amsterdam binnen dertig dagen na dagtekening van de brief waarin de beslissing van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders wordt meegedeeld.