KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Terug naar website  >  De beroepsorganisatie  >  Stichting Leerstoel executie- en beslagrecht

Stichting Leerstoel Executie- en Beslagrecht

De Universiteit van Utrecht heeft in 2002 de Leerstoel Executie- en Beslagrecht ingesteld. Daarmee is wetenschappelijke erkenning gegeven aan het beslag- en executierecht. Het onderzoek dat in het kader van de leerstoel wordt verricht, slaat een brug tussen de theorie en de praktijk. Het doel is om erkenning na te streven van het belang en de positie van de gerechtsdeurwaarder in de rechtspraktijk. De Stichting Leerstoel Executie- en Beslagrecht is opgericht in maart 2007. Het doel van de Stichting is het bevorderen van het onderwijs en onderzoek op het gebied van Burgerlijke Rechtsvordering, meer speciaal het executie- en beslagrecht in de ruimste zin van het woord. Dit in het kader van de universitaire taken van de universiteit waar de leerstoel is gevestigd. Prof. mr. A.W. Jongbloed is in 2002 benoemd tot bijzonder hoogleraar; hij hield zijn oratie, met als titel "bijzondere beslagen" op 25 september 2002. Met ingang van 1 december 2011 is de heer Jongbloed profileringshoogleraar Executie- en Beslagrecht aan de universiteit van Utrecht. Zijn oratie heeft hij gehouden op 27 september 2012 en had als titel: "Naar een Europees executie- en beslagrecht.

Voor meer informatie over de stichting kunt u contact opnemen met het secretariaat:
Prinses Margrietplantsoen 49
2595 BR DEN HAAG
T: 070 - 890 35 30
E: kbvg@kbvg.nl

Het fiscaal nummer van de stichting is: 8178 92 837

Het bestuur
Het bestuur van de Stichting Leerstoel Executie- en Beslagrecht bestaat uit een door de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (www.kbvg.nl) aangewezen onafhankelijke voorzitter en voorts uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden.

  • Prof. mr. L. Timmerman, voorzitter, advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden/hoogleraar aan de Universiteit Leiden
  • P. Otter, penningmeester van de stichting, bestuurslid KBvG en gerechtsdeurwaarder te Amsterdam
  • Mr. O.M. Jans, secretaris, bestuurslid KBvG en toegevoegd gerechtsdeurwaarder te Groningen
  • Mr. F. Knüppe, bestuurslid Nederlandse Orde van Advocaten en advocaat te Arnhem
  • Mw. drs. M.J.P.A. de Wilde, toegevoegd gerechtsdeurwaarder te Oosterhout