KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Terug naar website  >  De beroepsorganisatie  >  Taak

Taak

'De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders is een openbaar lichaam in de zin van artikel 134 van de Grondwet. Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders, waarnemend gerechtsdeurwaarders en toegevoegd gerechtsdeurwaarders, kandidaat-gerechtsdeurwaarders en degenen die zijn toegevoegd in het kader van de stageverplichting bij de in artikel 25, eerste lid bedoelde opleiding zijn leden van de KBvG.' Zo wordt de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) omschreven in artikel 56 van de Gerechtsdeurwaarderswet.

De KBvG ontstond op 15 juli 2001, de datum waarop de Gerechtsdeurwaarderswet in werking trad. De KBvG volgde op die datum de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders (KVG) van rechtswege en onder algemene titel op.

Ook de taak van de KBvG is omschreven in de Gerechtsdeurwaarderswet: 'De KBvG heeft tot taak de bevordering van een goede beroepsuitoefening door de leden en van hun vakbekwaamheid'. Aan deze taak wordt op verschillende manieren invulling gegeven. De KBvG stelt bijvoorbeeld verordeningen op waarin wordt bepaald hoe de gerechtsdeurwaarders hun beroep uit moeten oefenen (een voorbeeld van zo'n verordening is de Verordening Beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders) of waarin wordt bepaald aan welke kwaliteitseisen hun onderneming moet voldoen (Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit). Ook heeft de KBvG bepaald dat ieder lid opleidingen moet volgen ter bevordering van de vakbekwaamheid (Verordening bevordering vakbekwaamheid KBvG).

Een volledig overzicht van de wet- en regelgeving vindt u hier.