Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Zowel bij het starten van een nieuw kantoor als bij het voeren van een bestaand kantoor gelden verschillende procedures en praktische regels. Die gaan bijvoorbeeld over de wijze van aanlevering van bepaalde documenten, personeelsvoorschriften en het gebruik van standaard briefpapier.

Om een eigen kantoor te starten, moet een toegevoegd of kandidaat-gerechtsdeurwaarder een ondernemingsplan indienen bij de Commissie van Deskundigen. Waaraan dat ondernemingsplan moet voldoen en hoe de procedure verder verloopt, is vastgelegd in het document Procedure en voorschriften indienen ondernemingsplan.

Als de toegevoegd of kandidaat-gerechtsdeurwaarder uiteindelijk wordt benoemd tot gerechtsdeurwaarder, kunnen er situaties voorkomen dat hij (tijdelijk) geen kantoor kan houden. Een voorbeeld van zo’n situatie is langdurige ziekte. In dat geval moet voor deze gerechtsdeurwaarder een waarnemer worden aangesteld. In de memo Waarneming wordt verder ingegaan op de wet en jurisprudentie die op de waarneming van toepassing is.

De gerechtsdeurwaarder die een kantoor houdt, zal veelal werknemers in dienst hebben. Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet zijn alle bedrijven en instellingen verplicht een arbeidsomstandighedenbeleid te voeren dat gebaseerd is op een Risico Inventarisatie en – Evaluatie (RI&E). Om die inventarisatie voor de kantoren te vergemakkelijken, heeft de KBvG voor haar leden een RI&E en Arbocatalogus opgesteld.

Gebruik van briefpapier en logo

Met een profitletter wordt een schuldenaar opgeroepen om een vordering te voldoen waarop een schuldeiser stelt recht te hebben, maar waarvoor geen executoriale titel aanwezig is. Voor zo’n ‘sommatiebrief’ mag onder voorwaarden het briefpapier van de gerechtsdeurwaarder worden gebruikt. Deze voorwaarden worden beschreven in de Bestuursregel Profitletters.

Soms moet een gerechtsdeurwaarderskantoor een gerechtelijke advertentie plaatsen, bijvoorbeeld om een gedaagde op te roepen. Het is dan niet toegestaan het logo van de gerechtsdeurwaarder te tonen of de naam van het kantoor te vermelden in het geval daar ‘incasso’ in staat. Dit is geregeld in de Bestuursregel Publicatie in gerechtelijke advertentie.

Gegevensverstrekking

De ambtsuitoefening, bedrijfs- en kantoorvoering levert de gerechtsdeurwaarder gegevens op over zijn eigen financiën, organisatie en ambtshandelingen. Op grond van de Verordening en het Reglement Gegevensverstrekking door de leden van de KBvG is de gerechtsdeurwaarder verplicht die gegevens – via het Centraal Bureau voor de Statistiek – aan het bestuur van de KBvG te verstrekken. Daarmee kan de KBvG trends in kaart brengen en waar nodig daarop anticiperen.   

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen