Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De gerechtsdeurwaarder heeft te maken met verschillende Europese verordeningen en internationale verdragen. Dit is in diverse Uitvoeringswetten verwerkt. 

De Union Internationale des Huissiers de Justice et des Officiers Judiciaires (UIHJ) is de internationale overkoepelende belangenbehartigende organisatie van de beroepsgroepen van gerechtsdeurwaarders. De bij de UIHJ aangesloten landen moeten zich houden aan The Global Code of Enforcement, een wereldwijde code met principes voor tenuitvoerlegging.

Europese verordeningen

Komen bij een geschil beide partijen uit lidstaten van de Europese Unie, dan kan de grensoverschrijdende betekening, invordering of tenuitvoerlegging plaatsvinden op grond van een Europese verordening. Daarbij heeft de gerechtsdeurwaarder te maken met verschillende verordeningen:

Verordening (EG) nr. 1393/2007, Betekening & kennisgeving van stukken
Verordening (EG) nr. 805/2004: Europese Executoriale Titel (EET)
Verordening (EU) nr. 655/2014, Beslag op bankrekeningen (EAPO)
Verordening (EU) nr. 1215/2012, Brussel I (herschikking): Certificaat van een vonnis (voorheen EEX)
Verordening (EG) nr. 44/2001, Brussel I: Exequaturprocedure (EEX-Verordening)
Verordening (EG) nr. 861/2007, geringe vorderingen (EVGV)
Verordening (EG) nr. 1896/2006, Europees Betalingsbevel (EBB)

Internationale verdragen

Verblijft de wederpartij niet in een lidstaat van de Europese Unie, dan kan er geen gebruik worden gemaakt van de Europese verordening voor de betekening & kennisgeving van stukken. In dat geval moet worden nagegaan of het land waarin de wederpartij verblijft lid is bij het Haags betekeningsverdrag 1965 of het Rechtsvorderingsverdrag 1954. Is ook dat niet het geval, dan resteert de restcategorie van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (artikel 55, lid 1).  

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen