Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De belangrijkste organisatieonderdelen van de KBvG zijn het bestuur, de ledenraad en de Algemene Ledenvergadering (ALV), diverse commissies en werkgroepen en het bureau. Die verschillende onderdelen kennen elk hun eigen regels. 

De KBvG

De KBvG richt zich op het bevorderen van een goede beroepsuitoefening door de leden en stimuleert de ontwikkeling van hun vakbekwaamheid. Dat gebeurt onder meer door een verplichte beroepsstage en via permanente educatie. Dit is vastgelegd in de Verordening en het Reglement Beroepsstage en Permanente Educatie.

Wanneer leden in strijd met wet- of regelgeving handelen of wanneer dit vermoeden bestaat, dan kan de KBvG verschillende instrumenten inzetten om actie te ondernemen. Dat is geregeld in de Instrumenten- en beleidsrichtlijn van de KBvG ter bevordering van de goede beroepsuitoefening door de leden.

De KBvG draagt alle kosten die uit de uitvoering van de haar door de Gerechtsdeurwaarderswet opgedragen taken voortvloeien. Ter dekking van deze kosten kan zij van de leden jaarlijks een bijdrage heffen conform het heffingsreglement. De algemene ledenvergadering stelt, op voorstel van het bestuur, de hoogte van de bijdragen voor het boekjaar vast. 

Bestuur en bureau

Het bestuur van de KBvG bestaat uit (toegevoegd/kandidaat-)gerechtsdeurwaarders. Zij leven uiteraard de geldende regelgeving voor gerechtsdeurwaarders na. Daarnaast gelden er voor het bestuur een aantal specifieke regels, die zijn vastgelegd in de Regeling integriteit bestuur KBvG. De taken van het bureau van de KBvG zijn geregeld in het Directiestatuut.

ALV en Ledenraad

Het verloop van de Algemene Ledenvergadering is geregeld in het Reglement ALV. Het verloop van vergaderingen van de Ledenraad is geregeld in de Verordening Ledenraad KBvG

Commissies 

Voor een aantal vaste commissies van de KBvG is de samenstelling ervan vastgelegd in reglementen: Reglement Commissie Beheer DBR, Reglement commissie toetsing en het Reglement Vacaturecommissie KBvG.   

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen