Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De gerechtsdeurwaarder is bij zijn bedrijfsvoering gebonden aan diverse administratieve regels, bijvoorbeeld over de financiële administratie van het kantoor.

Invordering

Een andere manier dan via een beslag om een vordering te innen, is via een betalingsregeling. Zoals bepaald in de Bestuursregel Regelingskosten, is het de gerechtsdeurwaarder verboden kosten te rekenen voor het treffen van een betalingsregeling.

Indien een gerechtsdeurwaarder van een onbekende debiteur betalingen ontvangt die niet af te boeken zijn op een dossier, dan kan hij die gelden na één jaar overmaken naar de zogeheten consignatiekas. Dat is geregeld in de Regeling betreffende consignatie door gerechtsdeurwaarders van gelden afkomstig van onbekende debiteuren.  

Bij het uitvoeren van een invordering maakt een gerechtsdeurwaarder soms kosten bij derden, zoals verhuisbedrijven of slotenmakers, of is er sprake van griffiekosten, informatiekosten of kosten van collega-deurwaarders. Dit soort kosten mogen op grond van de Bestuursregel Regulering voorfinanciering OOP niet door door de gerechtsdeurwaarder worden voorgeschoten voor de schuldeiser. 

Financiële administratie

De financiële administratie en verslaglegging van de gerechtsdeurwaarder is geregeld in de Administratieverordening. In de werkgroep BLOS (Bewaarpositie, Liquiditeit, Onderhanden werk & Solvabiliteit) is de zogeheten BLOS-formule uitgewerkt. Hiermee kan worden berekend welk bedrag een gerechtsdeurwaarder op zijn derdengeldenrekening moet hebben staan. De BLOS-formule is nader uitgewerkt in twee verslagen (1 en 2). In de bijlagen van de Administratieverordening zijn de verslagstaten (excel) opgenomen, daarbij hoort het Algemeen kader. De bijlagen zijn na een voorstel daartoe voor het laatst in 2013 gewijzigd.

In de Bestuursregel Minimumeisen inzake liquiditeit en solvabiliteit zijn de minimumeisen voor de liquiditeit en solvabiliteit gesteld. De Regeling rente bijzondere rekeningen gerechtsdeurwaarders bepaalt hoe de gerechtsdeurwaarder met rente op een derdengeldenrekening moet omgaan. Tot slot heeft het Bureau Financieel Toezicht (BFT) een notitie opgesteld over procedures bij het openen en gebruiken van bijzondere bankrekeningen en algemene rekeningen van het kantoor.

De gerechtsdeurwaarder moet verplicht melding maken bij het BFT van gebeurtenissen die aanmerkelijke nadelige gevolgen hebben, of zouden kunnen hebben, voor de financiële positie van de gerechtsdeurwaarder. Dat is vastgelegd op grond van de Regeling meldplicht gerechtsdeurwaarders aan het BFT.

Doorberekeningen kosten toezicht en tuchtrecht

Met ingang van 1 januari 2018 zijn gerechtsdeurwaarders wettelijk verplicht hun eigen toezicht en tuchtrecht betalen. De kosten worden gefactureerd aan de KBvG, die deze vervolgens verlegt naar haar leden. Hoe dat gebeurt, is geregeld in de Verordening en de Bestuursregel Doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht aan de leden van de KBvG.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen