Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De KBvG is op zoek naar een enthousiaste kandidaat voor het lidmaatschap van het bestuur.

Wat doet het bestuur?

De taak van het bestuur is beschreven in artikel 60 van de Gerechtsdeurwaarderswet. Kort gezegd komt het erop neer dat het bestuur leiding geeft aan de KBvG en ervoor zorgt dat de werkzaamheden worden uitgevoerd en dat daarover tekst en uitleg wordt gegeven aan de ledenraad, leden en ketenpartners van de KBvG.

Wat doet een bestuurslid?

Binnen het bestuur krijg je het ‘beheer’ over een specifieke portefeuille. Welke dat wordt, wordt in onderling overleg afgesproken. Op dit moment zijn er globaal de volgende portefeuilles binnen het bestuur:

 • Algemene zaken en (inter)nationale betrekkingen 
 • Financiën, ondernemerschap en digitalisering
 • Opleiding en kwaliteit
 • (Inter)nationale wetgeving
 • Communicatie

De basis voor de uitvoering van jouw taken is het beleid zoals dat is vastgesteld door de ledenraad en zoals het bestuur heeft besloten om daar uitvoering aan te geven. Meer concreet ben jij er verantwoordelijk voor dat de taken worden uitgevoerd die binnen jouw portefeuille vallen, dat je daarover verslag doet aan de leden en daarover (zo nodig) het gesprek aan gaat met onze ketenpartners. 

Hoeveel tijd gaat mij dat kosten?

Het uitgangspunt is dat je deelneemt aan alles waar de bestuursleden in het algemeen een rol hebben en waar jij binnen jouw portefeuille een bijzondere rol hebt. 

Globaal kun je denken aan het volgende:

 • Bestuursvergaderingen (1x per maand): 11x 8 uur
 • Ledenraadsvergaderingen (1x per twee maanden): 6x 5 uur 
 • Algemene ledenvergaderingen (2x per jaar): 2x 12 uur
 • Overige vergaderingen: denk aan commissies, regiobijeenkomsten of themabijeenkomsten (fysiek of digitaal)
 • Dagelijkse contacten: het is belangrijk dat je elke dag beschikbaar bent. Er is veel contact tussen het bureau en de bestuursleden. Van jou wordt verwacht dat je tijdig reageert op e-mails en telefoontjes. 
 • Overleggen met ketenpartners: afhankelijk van de ontwikkelingen binnen jouw portefeuille kan hier meer of minder tijd mee gemoeid zijn. Denk aan gemiddeld 2 overleggen per week.
 • Overige: denk aan de voorbereiding van vergaderingen en overleggen, aan ad hoc contacten met de leden en de ketenpartners, maar denk ook aan schriftelijke bijdragen die van jou worden gevraagd voor nieuwsbrieven en vakbladen e.d. en aan het je verdiepen in relevante ontwikkelingen buiten de beroepsgroep. 

Wat moet ik meebrengen?

 • Je bent toegevoegd gerechtsdeurwaarder of gerechtsdeurwaarder;
 • Kennis van de taak van de gerechtsdeurwaarder en zijn positie in het maatschappelijk veld;
 • Kennis van de taak van de KBvG en de positie van de PBO in het maatschappelijk veld;
 • In staat om de hoofdlijnen van het beleid van de KBvG te beoordelen en in perspectief te plaatsen; 
 • Je beschikt over vakkennis en de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van je taak als bestuurslid en als houder van een specifieke portefeuille.
 • Je bent in staat om onafhankelijk eigen voorlopige oordelen en opvattingen in te brengen in de vergaderingen van het bestuur en in open communicatie tot gezamenlijke oordeelsvorming in teamverband te komen.
 • Interesse in en kennis van de ontwikkelingen en innovaties binnen de beroepsgroep en daarbuiten;
 • Communicatieve vaardigheden;
 • Abstraherend en analytisch vermogen;
 • Integriteit.

Wat brengt het lidmaatschap van het bestuur mij?

Als bestuurslid van de KBvG stap je uit je dagelijkse werkzaamheden en ga je aan de slag voor de beroepsgroep in zijn geheel. Je verlegt je grenzen, je leert redeneren vanuit het overkoepelende belang van het goed functioneren van de gerechtsdeurwaarder en niet (alleen) het eigenbelang of het belang van jouw onderneming of jouw werkgever. Daar kun jij jouw talenten voor gaan inzetten. Jouw vaardigheden kun je verder aanscherpen en uitbreiden, zo nodig met behulp van een door de KBvG gefinancierde cursus (denk bijvoorbeeld aan het te woord staan van de media). Je maakt kennis met de bestuurlijke processen in Nederland en je leert hoe je daar als kleine maar belangrijke speler invloed op kan uitoefenen. En als bestuurslid in een verantwoordelijke functie breidt je jouw netwerk uit, iets waar je ook na je bestuurslidmaatschap plezier van kunt hebben!

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen