KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Verordening ledenraad KBvG

De ledenraad bepaalt het beleid van de KBvG. Sinds 1 januari 2017 bestaat de ledenraad uit 15 leden en 15 plaatsvervangende leden, allen gerechtsdeurwaarder of toegevoegd gerechtsdeurwaarder. De taken van de ledenraad, o.a. het vaststellen van verordeningen en het benoemen van leden van het bestuur, zijn omschreven in de artikelen 63 tot en met 73 van de Gerechtsdeurwaarderswet. De ledenraadsleden en hun plaatsvervangers worden door de Algemene ledenvergadering van de KBvG gekozen voor een periode van drie jaar.

De Verordening ledenraad KBvG geeft de regels t.a.v. onder meer de wijze van vergaderen, de besluitvorming en manier waarop in de ledenraadsvergadering wordt gestemd. De ledenraad vergadert gemiddeld zes keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.