KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Relaties

Stichting Leerstoel Executie- en Beslagrecht

De Stichting Leerstoel Executie- en Beslagrecht is opgericht in maart 2007. Deze stichting heeft als doel het bevorderen van onderwijs en onderzoek op het gebied van burgerlijke rechtsvordering, in het bijzonder het executie- en beslagrecht in de ruimste zin van het woord. Dit in het kader van de universitaire taken van de Universiteit Utrecht waar de bijzondere leerstoel is gevestigd. Prof. mr. A.W. Jongbloed is in 2002 benoemd tot bijzonder hoogleraar; hij hield zijn oratie, met als titel 'Bijzondere beslagen' op 25 september 2002. Met ingang van 1 december 2011 is de heer Jongbloed profileringshoogleraar Executie- en beslagrecht aan de Universiteit Utrecht. Zijn oratie heeft hij gehouden op 27 september 2012 en had als titel 'Naar een Europees executie- en beslagrecht'.

Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG)

SNG is een stichting die elektronische informatie-uitwisseling faciliteert tussen gerechtsdeurwaarders en de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens, UWV Polis, SVB, het Inlichtingenbureau, werkgevers en uitzendorganisaties.

www.sng.nl

UIHJ

De Union Internationale des Huissiers de Justice et des Officiers Judiciaires (UIHJ) is de internationale overkoepelende belangenbehartigende organisatie van de beroepsgroepen van gerechtsdeurwaarders in de aangesloten landen.

www.uihj.com

Bureau Financieel Toezicht

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is onder andere belast met het toezicht op de naleving door de gerechtsdeurwaarder van de regels omtrent het voeren van de administratie, het aanleggen van een register en repertorium, het voeren van een rekening derdengelden en naleving van de renteregeling.

www.bureauft.nl

Commissie van Deskundigen

De Commissie van Deskundigen is benoemd door de Minister van Justitie en heeft tot taak advies uit te brengen inzake een door een toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder ingediend ondernemingsplan. Het secretariaat van de Commissie van Deskundigen wordt gevoerd door het Bureau Financieel Toezicht te Utrecht.

Hogeschool Utrecht

Wie gerechtsdeurwaarder wil worden, moet de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder volgen aan de Hogeschool Utrecht (HU). De opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder duurt vier jaar. Het laatste jaar bestaat uit een stage bij een gerechtsdeurwaarderskantoor. De stagiair is dan als toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder werkzaam.

Meer informatie over de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder is te vinden op de website van de HU, www.hu.nl.

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders (onderdeel van de Rechtbank Amsterdam) is belast met de tuchtrechtspraak. Een klacht tegen een (toegevoegd kandidaat-) gerechtsdeurwaarder kan worden ingediend bij:

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam
Tel: 020-5412825

Meer informatie over de tuchtrechter vindt u op www.rechtspraak.nl.