KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Terug naar website  >  Gerechtsdeurwaarders  >  Permanente educatie

Permanente educatie

Permanente Educatie
Alle (toegevoegd kandidaat-) gerechtsdeurwaarders zijn verplicht zich bij te scholen zodat zij hun beroep goed kunnen uitoefenen. De regels met betrekking tot de Permanente Educatie van leden van de KBvG zijn neergelegd in de Verordening bevordering vakbekwaamheid KBvG en het bijbehorende reglement.

De Verordening bevordering vakbekwaamheid KBvG is in werking getreden op 1 maart 2005. Met ingang van 1 januari 2015 is het Reglement bevordering vakbekwaamheid 2015 van toepassing. In de bijlage bij het reglement staat onder meer aangegeven aan welke cursussen opleidingspunten worden toegekend door de KBvG. Ook is in het Reglement opgenomen op welke wijze opleidingspunten kunnen worden aangevraagd door zowel de opleidingsinstelling als door de leden van de KBvG zelf.

Het bestuur van de KBvG kan opleidingspunten toekennen aan onderwijs dat voldoet aan de in de verordening en het reglement opgenomen criteria. Aanvragen voor de toekenning van opleidingspunten dienen schriftelijk te worden gedaan vóór aanvang van de cursus onder overlegging van het studiemateriaal dan wel, indien dit studiemateriaal nog niet gereed is, onder overlegging van alle van belang zijnde gegevens. Het aanvraagformulier wordt toegezonden naar:

KBvG
Prinses Margrietplantsoen 49
2595 BR Den Haag
e-mail: kbvg@kbvg.nl

Aanvraagformulier KBvG-opleidingspunten voor opleidingsinstellingen vanaf 2015
Aanvraagformulier KBvG-opleidingspunten voor leden vanaf 2015

(Vanaf 1 januari 2015 worden de oude aanvraagformulieren niet in behandeling genomen.)

Vereiste opleidingspunten
De leden van de KBvG dienen 30 opleidingspunten te behalen voor 31 december 2018 om te voldoen aan de PE-verplichting voor de periode 2017-2018.

Verplicht onderwijs
Het bestuur van de KBvG kan, indien zij dit voor een goede beroepsuitoefening en vakbekwaamheid noodzakelijk acht, het volgen van bepaalde vormen van onderwijs verplicht stellen. Het bestuur heeft vooralsnog besloten geen onderwijs verplicht te stellen voor de PE-periode 2017-2018..

Kosten puntenaanvraag
De registratiekosten voor een individuele aanvraag bedragen € 40,- exclusief btw.

De registratiekosten voor een opleidingsinstelling bedragen € 100,- exclusief btw per te geven cursus. De KBvG brengt slechts een bedrag van € 50,- exclusief btw in rekening voor de aanvraag, wanneer er voor aanvang van de cursus of uiterlijk binnen 14 dagen na de cursusdatum schriftelijk is bericht aan de KBvG dat de cursus is geannuleerd, of dat er geen (toegevoegd kandidaat-) gerechtsdeurwaarders aan de cursus hebben deelgenomen. Indien na 14 dagen na de cursusdatum wordt bericht, blijft het bedrag van € 100,- exclusief btw gehandhaafd.

Presentielijst
De presentielijsten dienen zo spoedig mogelijk en uiterlijk 14 dagen na elke cursusdag door de KBvG te zijn ontvangen. Indien de presentielijsten niet/niet volledig/niet tijdig door de KBvG zijn ontvangen, bestaat het risico dat de cursus van puntentoekenning wordt uitgesloten. Aan alle opleidingsinstellingen wordt vriendelijk doch dringend verzocht om de presentielijst zo in te richten dat het lid daarop zijn/haar KBvG-nummer en bij welk kantoor hij/zij werkt kan vermelden. Het lid dient de presentielijst bij aanvang en einde van de cursus te tekenen. Op de presentielijst dient de cursuscode en cursusnaam te zijn vermeld.

Ook indien incompanytrainingen worden gegeven, dient de opleidingsinstelling die de training verzorgt, de punten vooraf aan te vragen en achteraf de presentielijst aan de KBvG toe te zenden.
De opleidingsinstelling dient zelf na afloop van de cursus aan het lid een bewijs van deelname te verstrekken.