KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Terug naar website  >  Gerechtsdeurwaarders  >  Permanente educatie

Permanente educatie

Alle (toegevoegd) gerechtsdeurwaarders zijn verplicht zich continu bij te scholen zodat zij hun vakbekwaamheid op het vereiste niveau houden en hun beroep goed kunnen uitoefenen. De leden van de KBvG moeten voor 31 december 2020 dertig KBvG opleidingspunten halen om te voldoen aan de PE-verplichting voor de periode 2019-2020.

In het overzicht kunt u lezen aan welke cursussen punten zijn toegekend.

VANAF 1 APRIL 2018

Vanaf 1 april 2018 gelden de Verordening Beroepsstage en Permanente educatie en het bijbehorende Reglement Beroepsstage en Permanente Educatie.

Het formulier voor de aanvraag van KBvG Opleidingpunten door opleidingsinstellingen (bijlage 1) en het formulier voor de aanvraag van KBvG Opleidingspunten door leden van de KBvG (bijlage 2) zijn opgenomen als bijlagen bij het reglement.

Bijlage 3 bij het reglement geeft een overzicht van de criteria waaraan het onderwijs moet voldoen om voor toekenning van KBvG Opleidingspunten in aanmerking te komen.

In het Reglement wordt verder aangegeven op welke manier KBvG opleidingspunten kunnen worden aangevraagd. Aanvragen voor de toekenning van opleidingspunten moeten schriftelijk worden gedaan vóór aanvang van de cursus en onder overlegging van het studiemateriaal dan wel, als dit studiemateriaal nog niet gereed is, onder overlegging van alle van belang zijnde gegevens. Het aanvraagformulier wordt gezonden naar:

KBvG
Prinses Margrietplantsoen 49
2595 BR Den Haag
e-mail: kbvg@kbvg.nl

Kosten puntenaanvraag
De registratiekosten voor een individuele aanvraag bedragen € 40,- exclusief btw.

De registratiekosten voor een opleidingsinstelling bedragen € 100,- exclusief btw per te geven cursus. De KBvG brengt slechts een bedrag van € 50,- exclusief btw in rekening voor de aanvraag, wanneer er voor aanvang van de cursus of uiterlijk binnen 14 dagen na de cursusdatum schriftelijk is bericht aan de KBvG dat de cursus is geannuleerd, of dat er geen (toegevoegd kandidaat-) gerechtsdeurwaarders aan de cursus hebben deelgenomen. Indien na 14 dagen na de cursusdatum wordt bericht, blijft het bedrag van € 100,- exclusief btw gehandhaafd.

Presentielijst
De presentielijsten moeten zo spoedig mogelijk en uiterlijk 14 dagen na elke cursusdag door de KBvG zijn ontvangen. Als de presentielijsten niet/niet volledig/niet tijdig door de KBvG zijn ontvangen, bestaat het risico dat de cursus van puntentoekenning wordt uitgesloten.

Aan alle opleidingsinstellingen wordt vriendelijk doch dringend verzocht om de presentielijst zo in te richten dat het lid daarop zijn/haar KBvG-nummer en bij welk kantoor hij/zij werkt kan vermelden. Het KBvG-lid moet de presentielijst bij aanvang en einde van de cursus tekenen. Op de presentielijst moet de cursuscode en cursusnaam zijn vermeld.

Ook als incompanytrainingen worden gegeven, moet de opleidingsinstelling die de training verzorgt, de punten vooraf aanvragen en achteraf de presentielijst aan de KBvG sturen. De opleidingsinstelling moet zelf na afloop van de cursus aan het KBvG-lid een bewijs van deelname verstrekken.