KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Terug naar website  >  Gerechtsdeurwaarders  >  Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

De plaats van de gerechtsdeurwaarder in het Nederlandse rechtsbestel geeft hem een bijzondere verantwoordelijkheid voor het functioneren van dat rechtsbestel en voor het vertrouwen van de burger in de rechtsstaat.

De gerechtsdeurwaarder heeft staatsmacht. Zijn bevoegdheden zijn geregeld in de wet, evenals zijn plichten, voorwaarden en voorschriften. Het beslag- en executierecht is met name geregeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek. Naast deze algemene wetgeving is er ook wetgeving opgesteld die speciaal van toepassing is op de gerechtsdeurwaarder. 

 

INTERNATIONAAL

Ook op internationaal/Europees niveau bestaat er verschillende regelgeving en publicaties over tenuitvoerlegging (enforcement).

CM/Rec(2003) 17 
Recommendation of the Committee of Ministers to member states on enforcement, adopted by the Committee of Ministers on 9 September 2003 at the 851st meeting of the Ministers’ Deputies.

CEPEJ(2009) 11Rev2
The Guidelines for a better implementation of the existing Council of Europe recommendation on enforcement” (CEPEJ(2009), 11REV2, 17 December 2009, adopted by the CEPEJ at its 14th plenary meeting, in Strasbourg, on 9 and 10 December 2009.
Ook wel the Enforcement Guidelines genoemd. 

The Global Code of Enforcement
Een wereldwijde code met principes voor tenuitvoerlegging voor alle lidstaten van de Union Internationale des huissiers de justice (UIHJ), maart 2015.

 

Meer Europese publicaties inzien.